فولکس‌ های قورباغه ای الکتریکی می‌شوند

دیز در این خصوص بر این باور است که نسل بعدی خودروهای الکتریکی باید مدلی باشد که مردم با آن رابطه احساسی برقرار می‌کنند.< ...

سبقت آزاد