دوربین‌های ثبت تخلف جناغی در خروجی بزرگراه‌های پایتخت

با نصب دوربین، از ٢٨ تير ماه 1396 رانندگانی که برای ورود به یک بزرگراه از بزرگراه‌های دیگر به طور نامنظم وارد جناغی‌ها ش ...

سبقت آزاد