ملاقات مدیرعامل تسلا با رئیس جمهوری ترکیه برای گسترش همکاری ها

مدیرعامل تسلا با رئیس جمهوری ترکیه و وزیران صنعت و حمل و نقل این کشور دیدار کرده و درباره گسترش ه ...

سبقت آزاد