آیا خودرویی با گیربکس cvt بخریم؟

آیا در جستجوی سواری نرم تر و مصرف سوخت کمتری در خودروی بعدی خود هستید؟ در این صورت خوب است نگاهی به خودرویی با ...

هانیه نیساز