اطلاعیه شرکت کرمان موتور در پی انتشار لیست متخلفین ثبت سفارش

شرکت کرمان موتور در پی انتشار لیست متخلفین ثبت سفارش از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اطلاعیه ای را صادر کرد.

...

سبقت آزاد