سامانه جامع توسعه تجارت ایران و صف های طولانی در دفتر مقررات صادرات و واردات

اهداف سازمان توسعه تجارت ایران همانطور که در سایت این سازمان منتشر شده است ادعا بهبود و روان سازی تجارت خارجی و حذف تشری ...

علیرضا فیروز بخت