شورلت مالیبو 2016 آیا در نهایت یک خودروی آمریکایی است؟

زمانیکه شورلت نام مالیبو را در سال ۱۹۹۷ دوباره وارد میدان کرد، نتیجه خودرویی بود که با این توضیح تبلیغ می شد : " خو ...

سبقت آزاد