مکانیزم عملکرد سیستم تعلیق در خودرو

مهندس اشکان معصومی۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ۱۸:۱۴:۱۸ 0

سیستم تعلیق (Suspension) یا فنربندی خودرو قسمتی از خودرو است که باعث جلوگیری از انتقال نوسانات حاصل از حرکت خودرو بر روی سطوح ناهموار به اتاق خودرو، شاسی و در نتیجه باعث راحتی سرنشینان می‌شود.

سیستم تعلیق در خودرو:
سیستم تعلیق (Suspension) یا فنربندی خودرو قسمتی از خودرو است که باعث جلوگیری از انتقال نوسانات حاصل از حرکت خودرو بر روی سطوح ناهموار به اتاق خودرو، شاسی و در نتیجه باعث راحتی سرنشینان می‌شود. این اجزاء و دیگر قطعات تشکیل دهنده سیستم تعلیق، دو وظیفه اصلی را ایفاء می‌کنند: راحتی سرنشینان و بهبود فرمان پذیری و هدایت خودرو. البته این سیستم وظایف دیگری نیز به عهده دارد، مانند: ثابت نگه داشتن ارتفاع خودرو در حال حرکت، کاهش اثرات نیروهای حاصل از ضربه و گشتاورهای ناشی از ترمز گرفتن و نیروهای جانبی، کنترل مسیر حرکت خودرو و حفظ هندسه چرخ‌های جلو یا ژئومتری فرمان، حفظ تماس چرخ‌ها با جاده و تحمل 35 تا 65 درصد وزن کلی خودرو.

مجموعا سیستم تعلیق خودرو از چهار جزء تشکیل شده است:

1) فنرها (Springs)

2)کمک فنرها (Shock Absorbers)

۳) ستون‌های نگهدارنده (Struts)

۴) لاستیک‌ها (Tires)

مکانیزم عملکرد سیستم تعلیق در خودرو

نقش فنرها در سیستم تعلیق:
فنرها اجزای انعطاف پذیری هستند که وزن بدنه و چارچوب و همچنین بار اضافی خودرو را تحمل می‌کنند و ارتفاع خودرو را در حین حرکت ثابت نگه می‌دارند. همچنین فنرها با نوسان کردن از انتقال ارتعاشات شدید به بدنه و چارچوب به طور نسبی جلوگیری می‌کنند. فنرها بین چرخ‌ها و بدنه یک اتصال انعطاف پذیر ایجاد می‌کنند. برای درک بهتر عملکرد فنرها در سیستم تعلیق خودرو، آشنایی با دو مفهوم وزن فنربندی شده و وزن فنر بندی نشده لازم است. وزن فنر بندی شده( شامل قسمتهایی از خودرو است که بالاتر از سیستم فنربندی خودرو قرار گرفته اند و وزن آنها به وسیله فنرها تحمل می‌شود؛ مانند بدنه،گیربکس، موتور و اتاق خودرو. وزن فنر بندی نشده شامل قسمتهایی از خودرو است که پایین تر از سیستم فنربندی خودرو قرار دارند و وزن آنها به وسیله فنرها تحمل نمی‌شود؛ مثل لاستیک‌ها، مجموعه ترمز، اکسلها و رینگها. در وسایل نقلیه پنج نوع فنر مورد استفاده قرار می‌گیرند: فنر مارپیچ، فنر تخت، میله پیچشی، فنر بادی و فنر لاستیکی.

انواع سیستم‌های تعلیق:

1. تعلیق ثابت (Fixed Suspension):
وقتی هر دو چرخ خودرو به یک محور واحد متصل شوند و به صورت همزمان نوسان کنند، سیستم تعلیق را ثابت گویند. تعلیق ثابت در همه خودروهای سنگین و خودروهای شاسی بلند(SUV) در هر دو محور جلو و عقب تعبیه شده است و همچنین در محورهای عقب خودروهای سواری دیفرانسیل عقب به کار می‌رود. مزایای سیستم‌های تعلیق ثابت عبارتند از قیمت تمام شده ارزان، زاویه ثابت چرخ‌ها، عدم نیاز به اهرم‌های تعادلی و استحکام زیاد محور است. در این سیستم‌ها زوایای چرخ‌های خودرو ثابت است و لاستیک سایی در آنها زیاد نیست. این سیستم تعلیق، نیروهای جانبی وارد بر چرخ‌ها را جذب نموده و در نتیجه نیازی به میله های تعادل نیست. در جاده های کم اصطکاک، تعادل فرمان خودرو به خوبی حفظ می‌شود. این نوع سیستم‌های تعلیق معایبی نیز دارند، چون بدنه در هنگام قرار گرفتن یک چرخ روی مانع کاملاً منحرف شده و روی چرخ دیگر تاثیر می‌گذارد. همچنین به علت سنگینی قسمت فنر بندی نشده، نیاز به فنربندی نیرومندی در محور نیست، بنابراین سیستم فنر بندی سخت و انعطاف پذیر است.

2. تعلیق مستقل (Independent Suspension):
در تعلیق مستقل هر چرخ به طور مستقل ارتعاش و نوسان می‌کند و در چرخ دیگر تاثیر نمی‌گذارد. مهمترین قطعه ای که در تعلیق مستقل وجود دارد، اتصالات و مفصلهای سیبکی است. سیبکها قطعات کروی شکلی هستند که به خوبی حرکت بین دو قطعه را بدون کمترین اصطکاک فراهم می‌کنند. در عین حال سیبکها در معرض نیروهای کششی قرار می‌گیرند و زمانی که سیبکی بالاتر از طَبَق پایینی و زیر محور چرخ قرار گیرد، تحت تاثیر نیروی کششی است، زیرا محور چرخ متمایل به بالا و طَبَق متمایل به پایین است و در نتیجه سیبک کشیده می‌شود. وقتی سیبکی در زیر طبق بالایی و روی محور چرخ قرار گیرد، تحت تاثیر نیروی فشاری است، زیرا محور چرخ به وسیله چرخ متمایل به بالا و طبق نیز با کشش فنر متمایل به پایین می‌شود در نتیجه سیبک کشیده می‌شود. سیستم تعلیق مستقل مزایایی دارد، چرا که به علت تماس چرخ‌های جلو با جاده هدایت و کنترل خودرو بهتر انجام می‌شود و از طرفی نیروهای وارد شده به چرخ‌ها به وسیله سیستم تعلیق جذب شده از انتقال آن به شاسی جلوگیری می‌شود. نوسان هر چرخ به چرخ دیگر و شاسی انتقال نمی‌یابد و آسایش سرنشینان بیشتر است. وزن محور به وسیله شاسی جذب می‌شود،  بنابراین دیفرانسیل و قطعات شاسی در زمره قطعات فنربندی شده هستند و می‌توان فنر نرمی ‌را برای تعلیق خودرو انتخاب کرد. درهنگام شتاب گیری و پیچیدن خودرو چرخ‌ها سطح اتکاء بیشتری به دست آورده و ایمنی خودرو افزایش می‌یابد. هرچند که سیستم تعلیق مستقل معایبی هم دارد. مثلاً در اثر ارتعاش زیاد به علت انعطاف سیستم فنربندی، تغییرات زاویه ای چرخ‌ها زیاد می‌گردد و لاستیک سایی در خودرو افزایش می‌یابد. همچنین هزینه تولید و تعمیرات سیستم تعلیق مستقل زیاد است.

مکانیزم عملکرد سیستم تعلیق در خودرو

میله پانارد (Panard Rod):
در هنگام ترمز کردن و شتاب گیری، بدنه خودرو دقیقا عکس حالت چرخ‌ها عمل می‌کند. یعنی در موقع شتاب گیری که چرخ‌ها به سمت جلو حرکت میکنند، بدنه به سمت عقب متمایل است و در هنگام ترمز کردن که چرخ‌ها تمایل به ایستادن دارند، بدنه به سمت جلو متمایل می‌شود. در هر دو این حالتها، فنر که بین شاسی و محور تعادل متصل شده، در معرض تغییر شکل قرار می‌گیرد. یعنی فنر در حالت ترمز کردن تقریباً به شکل S در می‌آید و در حالت شتاب گیری به شکل Z در خواهد آمد. برای جلوگیری از تغییر شکل عرضی محورها، اهرم مایلی به نام میله پانارد استفاده می‌شود که یک سر آن به محور و سر دیگر آن به شاسی متصل می‌گردد.

کله زدن خودرو و روش کنترل آن:
در هنگام ترمز کردن که چرخ‌ها عقب میمانند و اتاق به جلو متمایل می‌گردد، سر خودرو در اثر نیروی اینرسی(Inertia) به پایین کشیده می‌شود که به این حالت کله زنی خودرو می‌گویند. هر چه نیروی اینرسی زیادتر و فاصله مرکز ثقل خودرو از زمین بلندتر باشد، تمایل به کله زنی افزایش می‌یابد. با انتخاب زاویه مناسب اهرم‌ها و محل تکیه گاه فنرها می‌توان میزان کله زنی خودرو را کاهش داد.

سیستم تعلیق مستقل در محور جلو:
انواع تعلیق مستقل در جلوی خودرو عبارتند از:

1.طبق دار دوبل (جناقی)

2. مک فرسون

3. اهرم طولی

1. سیستم تعلیق مستقل طبق دار دوبل (جناقی):
یکی ازمحکمترین تعلیقهای مستقل است. طَبَق اهرم مثلثی شکلی است که قاعده آن به شاسی متصل شده است و راس آن به وسیله مفصل سیبکی به اهرم چرخ اتصال داده می‌شود. در چرخ‌های جلو به اهرم چرخ، اهرم دیگری به نام شغال دست بسته شده که این اهرم به میل فرمان متصل می‌گردد و با حرکت آن، چرخ حول سیبکهای بالا و پایین دوران می‌کند و چرخ‌های جلو در جهت خواسته شده حرکت می‌کنند. معمولاً نوع فنر در این نوع سیستم تعلیق، فنر مارپیچی یا پیچشی است. در صورت مارپیچی بودن، فنر در روی طبق و زیر شاسی در محل مناسبی تکیه می‌کند. در صورت وجود فنر پیچشی، میله فنر به طبق بسته می‌شود.

خصوصیات تعلیق طبق دار:
الف) جذب همه نیروهای عمودی طولی و عرضی به وسیله اهرم‌های تعلیق ب) در صورت کوچکتر ساختن طبق بالا و بزرگتر بودن طبق پایین و غیرموازی نصب کردن آنها می‌توان هندسه چرخ‌ها را طوری تنظیم کرد که در موقع پیچیدن سطح اتکای چرخ‌ها زیاد شود و در نتیجه ایمنی حرکت در هنگام پیچیدن افزایش یابد. در صورت موازی بودن طبق‌ها، چرخ‌ها فقط در صفحه قائم نوسان می‌کنند و تغییر زاویه نمی‌دهند.

2. سیستم تعلیق مستقل مک فرسون (McPherson):
در این نوع تعلیق یک طبق در زیر و یک محور نسبتاً بلند در بالای اهرم چرخ به کار می‌رود. اهرم زیر گلگیر به وسیله فلانج یاتاقان می‌شود و محور می‌تواند داخل فلانج چرخش کند. از طرف پایین هم، محور چرخ روی یک سیبک چرخش می‌کند، بنابراین در مفصل بندی آن فقط یک سیبک قرار دارد.

مزایای تعلیق مستقل مک فرسون:
الف: ساختمان تعلیق ساده بوده و قیمت تمام شده ارزان است و امکان تغییر آن وجود دارد.
ب: در این تعلیق، چرخ کمتر کج می‌شود و لاستیک سایی آن زیاد نیست.
ج : از بین زوایای مختلف فقط دو زاویه نیاز به تنظیم دارد.

معایب تعلیق مستقل مک فرسون:
الف: به تکیه گاه زیر گلگیر، جایی که فلانج بسته می‌شود، نیروی زیادی وارد می‌شود. از این رو باید زیرسازی نیرومندی در هنگام ساخت به عمل آید.
ب: حتی با وجود لاستیک‌ها نیز، ضربه های چرخ به اتاق خودرو وارد می‌شود و تولید صدا می‌کند.
ج: نیروهای عمودی و عرضی وارد شده بر چرخ، اهرم بلند مایل را کج می‌کند و در نتیجه، دسته پیستون کمک فنر کج می‌شود و ضمن ضربه زدن و صدای زیاد سیستم تعلیق، لاستیک سایی خودرو نیز افزایش می‌یابد.

مکانیزم عملکرد سیستم تعلیق در خودرو

3. سیستم تعلیق مستقل جلو با اهرم طولی:
در این تعلیق یک یا دو اهرم نیرومند طولی قرار می‌گیرد که یک سر اهرم‌ها به محور چرخ و سر دیگرشان به سیستم فنربندی و شاسی متصل می‌شود. در خودروهای روور (rover) مدل 2000 و 3500، اهرم طولی به شکل دو شاخه است که راس آن به سیبک و قاعده آن به شاسی و فنر مارپیچی متصل می‌شود. در خودروی ژیان از اهرم طولی قوس دار که ژامبون نامیده می‌شود، استفاده شده است. فنر بندی اهرم‌های طولی از نوع مارپیچی است که در داخل استوانه ای قرار گرفته است. استوانه خود در طول خودرو، زیر رکاب درها و روی شاسی قرار داده شده است. در خودروهای فولکس واگن برای هر دو سیستم تعلیق جلو و عقب، ازتعلیق اهرم طولی دوبل استفاده کرده اند. یک سر اهرم طولی به اهرم چرخ و سر دیگر آن به دسته فنرهای پیچشی متصل می‌شود.

سیستم تعلیق مستقل در محور عقب:
سیستم‌های تعلیق مستقل در محور عقب شش نوع هستند:

1. چهار مفصلی دودیون

2. پاندولی یک و دو مفصلی

3. اهرم‌های دو شاخه ساده

4. اهرم‌های دو شاخه خم شونده

5. اهرم‌های طولی ساده و خمیده

6. هیدرواستاتیکی

7. هیدروپنوماتیکی

1. تعلیق چهار مفصلی دو دیون ( De dion):
 در این سیستم تعلیق، چهار مفصل در پلوس به کار رفته است، اما وجود یک محور ارتجاعی که بار خودرو را تحمل می‌کند، مانع حرکت سیستم تعلیق می‌شود. به همین علت، تعلیق دودیون را تعلیق نیمه مستقل نیز می‌نامند.

2. تعلیق پاندولی یک و دو مفصلی:
از تعلیق دو مفصلی در تعلیق عقب فولکس واگن مدل 1300 و 1500 استفاده شده است. خصوصیات آن به شرح ذیل است:

الف: دو چهار شاخه در نزدیکی دیفرانسیل قرار دارد و به علت دور بودن چهار شاخه ها از چرخ‌های دو طرف محور عقب، شعاع نوسان چرخ زیاد و چرخ‌ها در موقع حرکت به جمع شدگی تمایل دارند. این جمع شدگی از نوع مضر است که به اصطلاح می‌گویند چرخ‌ها کمبر مثبت دارند و سطح اتکای چرخ‌ها کاهش یافته و مرکز دوران را بالای دیفرانسیل می‌برد که این حالت احتمال واژگونی خودرو را افزایش می‌دهد.
ب: به علت تغییرات زیاد محور، لاستیک سایی چرخ‌های عقب زیاد است.
با طراحی تعلیق پاندولی یک مفصلی، معایب تعلیق دو مفصلی تا اندازه ای برطرف شده است. در این تعلیق، یک طرف پوسته دیفرانسیل خودرو یک پارچه بوده و طرف دیگر آن به صورت مفصلی متحرک است. برای کنترل حرکت قسمت متحرک، محور فنر عرضی نیرومندی کار گذاشته شده است. در این نوع تعلیق، حرکت زاویه ای چرخ کمتر است و مرکز دوران در روی دیفرانسیل قرار دارد و تمایل به واژگونی در آن نسبت به نوع دو مفصلی کمتر است. کار فنر عرضی، متعادل ساختن دو قسمت محور است.

مکانیزم عملکرد سیستم تعلیق در خودرو

3. تعلیق مستقل عقب با اهرم دو شاخه ساده:
در این نوع تعلیق دو اهرم دو شاخه به کار رفته که سر تکی آن یاتاقان بندی شده است و از داخل آن، پلوس عبور می‌کند و سر دیگر دو شاخه آن عمود بر محور طولی در دو نقطه شاسی به وسیله بوش یاتاقان بندی گردیده است. در این سیستم تعلیق، به علت ساده بودن، سر دو شاخه متصل به شاسی فقط در صفحه قائم نوسان می‌کند و در نتیجه سطح اتکای چرخ‌ها در هنگام پیچیدن و شتاب گرفتن زیاد نمی‌شود، یعنی چرخ‌ها کمبر مثبت دارند. بنابراین نقطه واژگونی تعلیق، بسیار بالا است و در خودروهای جدید کاربرد ندارد.

4. تعلیق مستقل عقب با اهرم دو شاخه خم شونده:
در این نوع تعلیق که مانند نوع قبل است، محل یاتاقان دو شاخه اهرم‌ها نسبت به محور عرضی خودرو تحت زاویه قرار می‌گیرد. با این طراحی در هنگام شتابگیری و پیچیدن خودرو، چرخ‌ها با زاویه کمتر از 90 درجه نسبت به داخل خودرو حرکت می‌کنند. با نقطه واژگونی پایین آمده، خاصیت دوران نیز کاهش یافته و ایمنی در هنگام پیچیدن خودرو افزایش پیدا می‌کند.

5. تعلیق مستقل عقب با اهرم طولی:
اهرم طولی مستقل در محور عقب، مانند محور جلو به شکلهای اهرم طولی دوبل مانند فولکس واگن و اهرم خمیده مانند ژیان به کار می‌رود. در سیستم تعلیق از نوع اهرم طولی خمیده، زاویه چرخ به هنگام پیچیدن و شتابگیری زیاد شده و کمبر منفی چرخ‌ها، ایمنی حرکت را افزایش می‌دهد، ولی هرگاه اهرم‌ها موازی با هم باشند، چرخ‌ها کجی و زاویه ای پیدا نمی‌کنند و فقط در صفحه قائم نوسان می‌کنند.

6. تعلیق مستقل هیدرواستاتیک(Hydrostatic):
در این سیستم از جابجایی سریع روغن و خاصیت تراکم پذیری لاستیک استفاده شده است. در هر چرخی یک واحد هیدرواستاتیک وجود دارد که روی اهرم متصل به چرخ نصب می‌گردد و با حرکت چرخ به بالا یا پایین، اهرمی‌ به دیافراگم هیدرواستاتیک نیرو وارد نموده و روغن پشت آن را جابجا می‌کند. روغن تحت اثر نیرو حرکت کرده و از یک چرخ به چرخ دیگر که در همان سمت خودرو قرار دارد، فرستاده می‌شود. روغن تحت فشار، پس از رسیدن به واحد هیدرواستاتیک چرخ، از سوپاپ یکطرفه آن عبور نموده و پس از تراکم فنر لاستیکی آن، دیافراگم را به سمت پایین می‌فشارد. نیروی دیافراگم نیز به اهرم چرخ وارد می‌آید و در نتیجه شاسی را از موقعیت معمولی بلندتر می‌کند و انرژی پتانسیل در شاسی برای بازگشت به حالت عادی ذخیره می‌شود. افزون بر آن ضربه وارد شده، بین دو قسمت تعلیق توزیع می‌شود و تعادل خوبی برای اتاق فراهم خواهد شد.

7. تعلیق مستقل هیدروپنوماتیک (Hydro-Pneumatic):
در این سیستم از خاصیت تراکم پذیری هوا و گاز، سرعت انتقال روغن و تنظیم اختیاری ارتفاع تعلیق با از کار انداختن هیدروموتور استفاده شده است. در سیستم تعلیق هیدروپنوماتیک، هر چرخ به صورت مستقل تحت کنترل است و به وسیله لوله روغنی با سیستم تعلیق در چرخ دیگر و یا با پمپ روغن مرکزی ارتباط دارد. در سیستم فنربندی آن یک محفظه آب بندی شده وجود دارد که داخل آن گاز ازت یا نیتروژن تحت فشار قرارد دارد. زیر محفظه گاز، دیافراگم جدا کننده ای تعبیه گردیده و در قسمت پایین آن با روغن پر شده است. روغن در دو محفظه قرار دارد که به وسیله سوپاپ ضربه گیر از هم جدا شده اند. وقتی چرخ با مانعی برخورد کند، ضربه اهرم چرخ، دیافراگم زیرین را حرکت داده و روغن بدون مقاومت از محفظه اول به محفظه دوم راه می‌یابد و سپس روغن محفظه بالا، گاز ازت را تحت فشار بیشتر قرار می‌دهد و مانند فنری ضربه چرخ را می‌گیرد. در هنگامی‌که نیروی زیر چرخ حذف گردد، روغن قسمت بالا از سوراخهای ریز سوپاپ ضربه گیر به آهستگی عبور کرده و برگشت چرخ را بدون ضربه به حالت اولیه امکان پذیر می‌سازد.
مثلا در خودروی زانتیا از یک فنربندی از نوع هیدروپنوماتیک استفاده شده است. در این نوع فنر بندی دیگر از هیچ فنری استفاده نشده است و به جای فنر از یک گوی هیدروپنوماتیکی استفاده شده است، منظور ازاینکه می‌گوییم هیدروپنوماتیکی این است که این گوی از دو قسمت تشکیل شده است که بوسیله یک دیافراگم از یکدیگر جدا شده است که قسمت بالای دیافراگم از گاز نیتروژن پر شده و قسمت زیرین دیافراگم از روغن LHM پر شده است. هنگامی‌که چرخ‌ها بر روی یک دست انداز قرار می‌گیرند، میله ای که یک سر آن متصل به زیر دیافراگم است و سر دیگر آن به شاسی متصل است، فشرده شده و باعث می‌شود که روغن LHM زیر دیافراگم فشرده شود و به دیافراگم فشار آورد و هنگامی‌که این اتفاق افتاد، فشار دیافراگم باعث می‌شود تا گاز نیتروژن فوقانی نیز متراکم شده وضربه را درخود حبس کند و از رساندن ضربه به سرنشینان جلوگیری شود. در زیر، شکل این گوی را مشاهده می‌کنید.

مکانیزم عملکرد سیستم تعلیق در خودرو

سیستم تنظیم ارتفاع در تعلیق هیدروپنوماتیکی:
در سیستم‌های تعلیق هیدروپنوماتیکی که به رگولاتور تنظیم ارتفاع مجهز هستند، به هنگام تغییرات بار خودرو، رگولاتور باعث افزایش یا کاهش فشار روغت در سیستم تعلیق می‌گردد. وقتی بار خودرو افزایش یابد، اهرم چرخ به پایین حرکت کرده و سوپاپ هیدرولیکی را به سمت راست هدایت می‌کند. با حرکت این سوپاپ روغن تحت فشار موتور الکتریکی وارد مدار هیدروپنوماتیکی شده و سیستم تعلیق را تا ارتفاع لازم بالا می‌برد. وقتی بار از روی خودرو برداشته شود و به سمت بالا حرکت کند، اهرم چرخ، سوپاپ هیدرولیکی را به سمت چپ حرکت می‌دهد و روغن مازاد در سیستم تعلیق به مخزن روغن بر می‌گردد.

مکانیزم عملکرد سیستم تعلیق در خودرو

 

 favorite_border 2
loyalty 
اولین دیدگاه را شما بنویسید :)
لطفا کد را در کادر وارد نمایید
عناوین مرتبط با این مطلب
پربازدیدترین ها
grade ورود قطب سوم خودروسازی؟
grade قیمت جدید انواع لاستیک خارجی در بازار 29 شهریور 99
grade اسامی برندگان رزرو فروش فوق العاده ایران خودرو اعلام شد
grade قیمت خودرو‌های سایپا امروز دوشنبه 31 شهریور 99 + جدول
grade گیربکس شش سرعته جدید ایران خودرو در کدام خودروها استفاده می‌شود؟
grade خودرو رانا پلاس از مهرماه امسال به بازار می‌آید
grade هیوندای توسان مدل 2022، شاسی بلند جدید و مدرن هیوندای
grade شرط نداشتن پلاک فعال در ثبت‌نام فروش فوق‌العاده برداشته شد
grade اظهار و ترخیص خودروهای دپو شده ممنوع شد/کار به متروکه کشید
grade ماشین‌های کنترلی هم قیمت ماشین های واقعی!
grade فعلا از بازار، خودرو نخرید
grade خودروی مسابقه ای کیا اپتیما جی.تی.اس
grade تولید انبوه موتور XU پلاس تا پایان امسال
grade آیا ریماک صاحب جدید بوگاتی خواهد شد؟
grade طرح جدید مجلس؛ آزادسازی مشروط واردات خودرو
grade جایگزین پراید چقدر قیمت خورد؟
grade نحوه عرضه خودرو در بورس توسط مجلس مشخص شد
grade بهتر است با بنزین انتهای باک حرکت نکنیم
grade سهم شورای رقابت در نابسامانی‌های بازار خودرو چقدر است؟
grade پورشه 911 توربو اس کوپه و کابریولت مدل 2021
grade اختتامیه ارزیابی خدمات پس از فروش صنعت خودرو برگزار شد
grade تاکید مقیمی بر سرعت فرآیند تجدید ارزیابی دارایی‌های نماد خمهر
grade تمام خودروهای رامک خودرو ترخیص شد/ گمرک هیچ مسئولیتی ندارد
grade محصولات مدیران‌خودرو 63 تا 170 میلیون تومان گران شد
grade بازگشت پژو به مسابقات اتومبیلرانی لمانز با ابرخودرویی جدید
grade همزمان با روز جهانی بدون خودرو صورت ميگيرد؛ برپايی همايش دوچرخه سوارى با همراهى شهردار تهران
grade رویکرد متفاوت مجلس و شورای رقابت در قبال قیمت خودرو
grade ترخیص خودروهای توقیفی از طریق پلیس +10
grade بهترین خودروهای کوپه های 2020
grade ایرانخودرو ‌قیمت دنا پلاس توربو اتوماتیک را اعلام کرد
grade جک ایکس 7 مدل 2020، بزودی در بازار ایران
grade قیمت خودرو‌های ایران خودرو امروز دوشنبه 10 شهریور 99 + جدول
grade چگونه بفهمیم عمر باتری خودرو رو به اتمام است؟
grade قیمت رسمی پژو 207 پانوراما مشخص شد
grade مشخصات خودرو تمام برقی EK1 جدید ترین محصول کارمانیا
grade دستورالعمل قیمت‌گذاری 5 محصول جدید ایران خودرو ابلاغ شد
grade شرایط جدید فروش 9 محصول سایپا اعلام شد
grade مصوبه‌ای جدید برای پلاک کردن خودرو
grade مرسدس بنز S کلاس مدل 2021، تعریف نوین لوکس بودن
grade ظرفیت محصولات ایران خودرو در طرح فروش فوق ‌العاده
grade شیوه جدید سهمیه‌بندی بنزین اجرایی خواهد شد؟
grade طرح جدید فروش فوری محصولات ایران خودرو - 20 شهریور 99
grade قیمت جدید تمامی لاستیک های خودرو سواری ساخت کره
grade ورود قطب سوم خودروسازی؟
grade آینده گروه‌های خودرویی در بورس چه می‌شود؟
grade حادثه اتمی فوکوشیما و نمایشگاه متروکه خودروهای کلاسیک ارزشمند!
grade قیمت دنا پلاس چقدر تمام می‌شود؟
grade طرح تبدیل حواله محصولات ایران خودرو به سایر محصولات - شهریور 99
grade قیمت جدید انواع لاستیک خارجی در بازار 29 شهریور 99
grade جانشین پراید از آلمان می‌آید؟ | نسل جدید مرسدس بنز اس کلاس هیبرید 2021
grade موج جدید گرانی خودرو در بازار
grade ایران خودرو مجوز افزایش قیمت گرفت
grade پیشنهادات 11 گانه برای واردات خودرو
grade اشکودا Mountiaq؛ محصول پروژه Azubi دانش آموزان مدرسه فنی و حرفه ای اشکودا
grade پژو 206 صندوق دار رکوددار گرانی شد/ پراید 100 میلیون را رد کرد
grade رولز رویس گوست مدل 2021، سدان ابرلوکس جدید انگلیسی
grade رقم پیش ‌فروش خودرو در نیمه دوم سال تعیین شد
grade اسامی برندگان رزرو فروش فوق العاده ایران خودرو اعلام شد
grade مازراتی MC20 مدل 2021، قدرتمندترین خودرو شش سیلندر دنیا
grade 16 هزار نفر از برندگان محصولات ایران ‌خودرو مشخص شدند
grade خودرو در دوراهی آزادسازی و واقعی‌سازی
grade قیمت خودرو‌های سایپا امروز دوشنبه 31 شهریور 99 + جدول
grade آشنایی با برترین موتورسازان جهان
grade جزئیات شیوه جدید فروش خودرو
grade طرح تبدیل حواله‌های دنا پلاس اتوماتیک توربو به سایر محصولات
grade لوازم یدکی پژو چقدر گران شده است؟
grade لوسید ایر مدل 2021، خداحافظی تسلا با تاج پادشاهی خودروهای برقی
grade تولید زیرزمینی پراید / تولید پراید متوقف نشد
grade تاریخچه شرکت خودروسازی بی ام و
grade آخرین مهلت ترخیص خودروهای دپویی
grade لامبورگینی و شیائومی خودروی کارتینگ الکتریکی می‌سازند
grade سمند، رانا و دنا به سقف پانوراما مجهز خواهند شد
grade طرح تبدیل حواله خودرو وانت آریسان به سایر محصولات
grade همکاری ایران خودرو و مپنا برای تولید خودروی برقی
grade گیربکس شش سرعته جدید ایران خودرو در کدام خودروها استفاده می‌شود؟
grade فروش خودرو به صورت قرعه‌کشی، جولانگاهی برای دلالان
grade رشد 74 درصدی فروش ایران خودرو
grade راه‌اندازی پویش سفر عشق از عاشورا تا اربعین
grade خودرو رانا پلاس از مهرماه امسال به بازار می‌آید
grade تویوتا لونار کروزر، خودرو ماه پیما تویوتا
grade جیپ گرند واگونیر مدل 2020 کانسپت، بازگشتی رویایی پس از 30 سال
grade نوبت ‌دهی اینترنتی تعویض پلاک در سراسر کشور از اوایل پاییز
grade تولید 6 ماهه ایران خودرو اعلام شد
grade هیوندای توسان مدل 2022، شاسی بلند جدید و مدرن هیوندای
grade دبیر انجمن واردکنندگان خودرو: بعید است مهلت مصوبه ترخیص خودروها تمدید شود
grade شرط نداشتن پلاک فعال در ثبت‌نام فروش فوق‌العاده برداشته شد
grade هفتمین قرعه‌کشی عرضه محصولات سایپا انجام شد
grade رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور:اتخاذ راهكار موقت برای خودروهای فاقد استانداردهای تکمیلی و زيست محيطی
grade قیمت خودروها کمی شیب نزولی گرفت
grade اظهار و ترخیص خودروهای دپو شده ممنوع شد/کار به متروکه کشید
grade روش قرعه‌کشی خودرو جوابگو نیست
grade ماشین‌های کنترلی هم قیمت ماشین های واقعی!
grade افزایش گرایش خانواده‌های ایرانی به بازارهای واسطه‌ای و دلالی
grade ورود خودرو به بورس منتفی شد
grade بازار داغ دلالی
grade ترخیص 300 هزار حلقه لاستیک با ارز دولتی
grade فقط 8 روز برای تعیین تکلیف هزاران خودروی دپو شده
grade نوبت دهی همه مراکز تعویض پلاک تهران از امروز
grade مذاکرات ایران و روسیه در بخش خودرو پیشرفت محسوسی نداشت
grade مزایا و معایب قیمت‌گذاری فصلی خودرو
grade فعلا از بازار، خودرو نخرید
grade نرخ معاینه فنی خودروها حداقل 40 درصد گران می‌شود
grade خودروی مسابقه ای کیا اپتیما جی.تی.اس
grade تولید انبوه موتور XU پلاس تا پایان امسال
grade آیا ریماک صاحب جدید بوگاتی خواهد شد؟
grade طرح جدید مجلس؛ آزادسازی مشروط واردات خودرو
grade جایگزین پراید چقدر قیمت خورد؟
grade نحوه عرضه خودرو در بورس توسط مجلس مشخص شد
grade بهتر است با بنزین انتهای باک حرکت نکنیم
grade سهم شورای رقابت در نابسامانی‌های بازار خودرو چقدر است؟
grade پورشه 911 توربو اس کوپه و کابریولت مدل 2021
grade اختتامیه ارزیابی خدمات پس از فروش صنعت خودرو برگزار شد
grade تاکید مقیمی بر سرعت فرآیند تجدید ارزیابی دارایی‌های نماد خمهر
grade تمام خودروهای رامک خودرو ترخیص شد/ گمرک هیچ مسئولیتی ندارد
grade محصولات مدیران‌خودرو 63 تا 170 میلیون تومان گران شد
grade بازگشت پژو به مسابقات اتومبیلرانی لمانز با ابرخودرویی جدید
grade همزمان با روز جهانی بدون خودرو صورت ميگيرد؛ برپايی همايش دوچرخه سوارى با همراهى شهردار تهران
grade رویکرد متفاوت مجلس و شورای رقابت در قبال قیمت خودرو
grade ترخیص خودروهای توقیفی از طریق پلیس +10
grade نقاط ضعف و قوت ام وی ام X55 مدیران خودرو
grade فیلم مقایسه 207 اتوماتیک و دانگ فنگ H30 کراس
grade فیلم بررسی کیا سراتو آپشنال سایپا
grade پژو 206 تیپ 2 بخریم یا تیبا 2 ؟ + فیلم
grade احتمال حذف نام رنو برای همیشه پس از ورشکستگی
grade تکامل لوگو بی‌ ام‌ و در طول تاریخ
grade هیوندای سانتافه مدل 2021، فیس لیفتی برای شاسی بلند محبوب کره ای
grade فورد جی تی مدل 2020 با بدنه تمام کربن معرفی شد
grade بی ام و سری 4 مدل 2021، نسل جدید سری 4 محبوب باوارایی ها
grade کیا اپتیما 2021 نماد رشد و نبوغ خودروساز کره ای
grade نسل جدید هیوندای i20 مدل 2019؛ ترکیبی از تکنولوژی، ایمنی و زیبایی
grade پراید، داستانی تکراری در صنعت خودروسازی ایران
grade ساینا اس توسط سایپا معرفی شد
grade اولین تصاویر واقعی و قیمت کوییک آر
grade مازراتی لوانته تروفئو ناویتک، سریعترین شاسی بلند دنیا
grade جی ام سی یوکان مدل 2021، شاسی بلند قلدر و شیک آمریکایی
grade آکورا TLX مدل 2021، زنگ خطر برای رقبای آلمانی
grade مرسدس بنز GLA مدل 2021، کراس‌اوور جمع و جور بنز
grade جی ام سی S350، محصول میلیاردی جدید ریگان خودرو
grade تست و بررسی خودرو به سبک گاراژ بخردی
grade وقتی به جای نیسان با کارکرد یک میلیون مایل بهت نیسان صفر مجانی میدن!
grade کراس جدید سایپا رونمایی شد
grade مقایسه لیفان X60 اتوماتیک و چانگان CS35 اتوماتیک
grade سایپا عاجز از اعلام درست مشخصات فنی سایپا شاهین
grade فورد برانکو شاه شاهان آفرود مدل 2021 معرفی شد
grade مسابقات فرمول 1 گرندپری انگلستان (سیلواستون 2020)
grade مقایسه لیفان ایکس 70، چری تیگو 5 و هاوال H2
grade همه چیز درباره جک اس 7، شاسی بلندی که در 11 کشور به فروش می‌رسد
grade تویوتا سینا مدل 2021، مینی ون هیبریدی جدید تویوتا
grade تا اینجای فصل 2020 فرمول یک چه گذشته است!
grade مشخصات پژو 208 مدل 2020
grade نسل جدید نیسان ماکسیما تمام الکتریکی خواهد بود
grade تویوتا هایلوکس مدل 2021، مدل جدید پیکاپ تویوتا با چهره ای تازه
grade بوگاتی چنتودیچی، هدیه گران قیمت رونالدو به خودش
grade خودرو برلیانس H330 به خط تولید شرکت سایپا بازگشت
grade جیپ گلادیاتور 6x6 مدل 2020، هیولا شش چرخ جیپ
grade لامبورگینی سیان رودستر، سریعترین خودرو کروک هیبریدی جهان
grade مشخصات پژو 2008 مدل 2020
grade تویوتا یاریس کراس مدل 2021 با پیشرانه هیبریدی معرفی شد
grade چرا هیوندای توسان 2020 نخریم؟
grade دوج چارجر SRT هلکت Redeye، قدرتمندترین سدان جهان
grade مشخصات جنسیس G80 مدل 2021، نسل سوم سدان لوکس کره ای
grade مشخصات رولزرویس کولینان کوست لاین منصوری
grade بررسی اجمالی دانگ فنگ SX6
grade دی اس 9، سدان جدید برند دی اس رونمایی شد
grade مکانیزم کلاس بندی خودروها
grade استون مارتین ونتیج رودستر مدل 2021، الهه زیبایی انگلیسی
grade مهمترین خودروهای تاریخ
grade چانگان یونی تی مدل 2020، کراس اوور مدرن و جذاب چینی
grade 15 مدل از بدترین شورولت کوروت های تاریخ
grade حداکثر سرعت کوئنیگزگ جسکو ابسلوت چه قدر است؟
grade زینگر 21C، نخستین ابرخودرو با چاپ سه بعدی
grade نانوتکنولوژی در صنعت خودرو
grade هامر جدید 1000 اسب بخار قدرت خواهد داشت
grade فراری 360 مادنا لیموزین، سریعترین لیموزین جهان
grade پژو لندترک مدل 2021، پیکاپ جدید پژو رونمایی شد
grade تاریخچه بوگاتی ویرون
grade آئودی S4 مدل 2020، سدان اسپرت همه چیز تمام آلمانی
grade بی‌ام‌و کانسپت i4، رقیب جدید تسلا از سوی باوارایی ها
grade از هد آپ و دوربین در کلاه ایمنی، تا تمام تکنولوژی های موتورسیکلت ‌های بی ام و
grade به کارواش رفتن شورولت کوروت استینگری مدل 1967 پس از 33 سال
grade 8 خودرو اسپرت کلاسیک گران‌‌ قیمت تاریخ
grade کادیلاک اسکالید مدل 2021، شاسی بلند سوپرلوکس آمریکایی
grade سیتروئن از خودرو شهری خود با نام سیتروئن Ami پرده برداشت
grade دوج دورانگو SRT هلکت مدل 2021، قدرتمندترین شاسی بلند کارخانه‌ای دنیا متولد شد
grade نسل چهارم رنجرور، مهمانی آشنا از بریتانیا
grade بررسی پرفروش ترین مدل نیسان در اروپا؛ نیسان قشقایی 2018
grade چرا خودروها از فرمان برقی استفاده می کنند؟
grade نیسان آریا مدل 2022، شاسی بلند الکتریکی جدید نیسان
grade هیوندای i20 مدل 2020 با طراحی جدید و پیشرانه هیبریدی معرفی شد
grade نادر ترین خودروهای عضلانی آمریکایی کدامند؟
grade تسلا رودستر سافاری با طراحی آخر الزمانی
grade بهترین لامپ های خودرو
grade دوج چلنجر SRT سوپر استاک سریعترین خودرو عضلانی در دنیا
grade تست فنی نسخه خاص GMC سیرا مدل 2016
grade 8 خودرویی که شرکت های سازنده خود را از ورشکستگی نجات دادند
grade کیا تلوراید بهترین خودرو سال 2020 شد
grade عوارض جدید آزادراه تهران-قم و کرج-قزوین
grade مقایسه وانت آریسان و تندر پیکاپ
grade هیوندای النترا تیپ N Line مدل 2021، سدان جدید هیوندای
grade بهترین خودروهای کوپه های 2020
grade رم TRX 1500 مدل 2021، قدرتمندترین پیکاپ جهان
grade مشخصات فنی و امکانات ساینا آپشنال مشخص شد
grade مسابقات فرمول یک گرندپری اسپانیا (بارسلونا 2020)
grade مرسدس بنز AMG جی 63 Inkas، شاسی بلند لوکس ضد گلوگه
grade همه چیز درباره کوییک GR محصول جدید سایپا
grade قطع سهمیه بنزین وانت‌ بار های بدون کارت هوشمند
grade مقرون به صرفه ترین خودروها برای مشتریان در سال 2019
grade ایکو K132 خودرو جدید ایرانخودرو معرفی شد
grade جدول نرخ جرایم رانندگی در سال 99 + کد تخلف
grade نحوه محاسبه دقیق افت قیمت خودرو در ایران چگونه است؟
grade معرفی 10 تولیدکننده برتر لاستیک خودرو در جهان
grade بهترین و ارگونومیک ترین خودروها برای افراد کوتاه قد
grade تفاوت کوئیک و کوئیک آر در چیست؟
grade 15 هشدار برای جلوگیری از خرابی جلوبندی خودرو
grade چانگان اوشان X7 مدل 2019 و تشخیص چهره مالک
grade اعلام طرح جدید فروش اقساطی ایران خودرو - 25 آذر 98
grade چه نوع شمعی برای خودروی ما مناسب است؟
grade بهترین خودروهای لوکس با قیمت کمتر از 30 هزار دلار
grade طرح تبدیل خودرو ساندرو به چانگان CS35 - دی 98
grade بهترین تلمبه‌های همراه خودرو در سال 2018
grade نتیجه شکایت 37 نفر از شرکت سایپا سیتروئن در تهران
grade چگونه مراقب واشر سرسیلندر خودروی خود باشیم؟
grade هنگام ترکیدن لاستیک خودرو چه کنیم؟
grade جک A5 در نمایشگاه چانگدو 2019 رونمایی شد
grade واردات خودرو احتمالا از سال 99 آزاد می‌شود
grade نیسان تایتان 2020، پیکاپ قدرتمند و جذاب ژاپنی
grade آغاز فروش ام وی ام ایکس 55 توسط شرکت مدیران خودرو
grade فرار تاریخی از دیوار برلین با بی ام و ایستا
grade سردرگمی ادامه دار مشتریان کارمانیا به دلیل عدم انجام تعهد
grade در زمان پارک خودروی اتوماتیک به این موارد توجه کنید تا گیربکس خودرو دچار مشکل جدی نشود
grade نوآوری های خودروهای کاروان یا کمپر ون
grade هرجا سخن از بی اعتمادیست نام سیف خودرو می‌درخشد
grade وانت‌بارها 100 لیتر سهمیه سوخت اضافه می‌گیرند
grade طراحان ایرانی خودرو در عرصه بین المللی
grade طرح جدید فروش اقساطی محصولات ایران خودرو - 8 آبان 98
grade مالیات و عوارض خودرو برای سال 99 تعیین شد
grade شرایط جدید فروش فوری ایران خودرو ویژه آبان 98
grade بهترین دوربین‌های داشبوردی خودرو
grade چرا موتور خودرو یکباره خاموش می شود؟
grade شرایط فروش اقساطی جدید جک جی 4 کرمان موتور ویژه آبان 98 اعلام شد
grade فیلم بررسی بی ام و سری 8 گرن کوپه
grade بزودی فروش 3 محصول جدید سایپا آغاز می‌شود
grade احتمال آزادسازی واردات خودرو در سال آینده قوت گرفت
grade طرح تبدیل ساندرو اتوماتیک به سراتو - آبان 98
grade بهترین گیجهای اندازه گیری باد و عمق آج لاستیک در سال 2019
grade مرسدس بنز جی ال سی 300 مدل 2020، شاسی بلند 40 هزار دلاری مرسدس بنز
grade بزرگترین گردهمایی خودروهای کلاسیک در پیست آزادی
grade سهمیه بنزین اول هر ماه شارژ می‌شود
grade شرایط جدید فروش فوری ایران خودرو ویژه 19 آبان 98
grade نحوه نگهداری از روکش آلکانتارا در صندلی و داشبورد خودرو
grade نحوه تعمیر شیشه برقی خودرو
grade میباخ GLS مدل 2020 رونمایی شد
grade سایبر تراک وانت برقی خیره کننده تسلا
grade پارس اتوماتیک به لیست فروش فوری ایران خودرو اضافه شد + شرایط فروش
grade ماشین حساب به دست بگیرید تا سهمیه بنزین‌ تان غیب نشود
grade بزودی از سوی کرمان موتور، فروش اقساطی جک جی 4 بدون بهره
grade صبا باتری حریفی قدر برای رقبای خارجی
grade بی ام و ایکس 7 مدل 2019؛ تکنولوژی به نام آلمان و کام آمریکا
grade 11 خطای رانندگی که به ضرر خودرو است
grade بدترین خودروهایی که در دهه گذشته معرفی شدند
grade اسپارک اول با 2000 اسب بخار پر قدرت‌ترین خودرو تاریخ
grade ونکوییش؛ فراری آستون مارتین و اولین محصول موتور وسط آستون
grade واتر پمپ چگونه کار می‌کند و علائم خرابی آن چیست؟
grade خودروهای بدون معاینه فنی 50 هزار تومان جریمه می‌ شوند
grade سانگ یانگ اطلاعات فنی نسخه الکتریکی کوراندو را منتشر کرد
grade نیسان آریا Ariya، چشم اندازی از کراس‌اوورهای آینده نیسان
grade الزامات پیش از واگذاری خودروسازی‌ها
grade تسلا مدل 3؛ ایمن‌ترین خودروی سدان جهان
grade معرفی بهترین خودروهای هاچ‌بک سال 2019
grade جدیدترین طرح فروش محصولات جک با قیمت قطعی
grade جدیدترین طرح پیش فروش محصولات ایران خودرو - 21 آبان 98
grade معرفی تویوتا راو4 مدل 2019
grade ماشین پرنده پورشه
grade کیا اپتیما مدل 2021، نسل پنجم سدان کره‌ای پر طرفدار
grade مقایسه برلیانس c3 کراس، ساندرو استپ وی و دانگ فنگ اچ 30 کراس
grade وقتی M به جان BMW بیفتد؛ بی‌ام‌و X6 M Performance Parts
grade نخستین خودرو الکتریکی ملی ترکیه رونمایی شد
grade دولت بنزین را 3 برابر گران کرد/سهمیه 1500، آزاد 3000 تومان
grade معرفی بیسو T3 و بیسو T5 شرکت سیف خودرو
grade تحول مدیریتی در اتحاد رنو-نیسان
grade فروش ویژه محصولات جک به زودی توسط کرمان موتور
grade جایگزین پراید مشخص شد
grade خبری از مک لارن برقی در آینده نزدیک نخواهد بود
grade سونی با رونمایی از خودرو الکتریکی ویژن اس خودروساز شد
grade چه عاملی مانع رشد خودروهای برقی می‌شود؟
grade واریز ریالی سهمیه بنزین وانت بارها در انتظار تایید وزارت کشور
grade ایرانخودرو ‌قیمت دنا پلاس توربو اتوماتیک را اعلام کرد
grade کوئیک کراس به پارس خودرو رفت
grade انواع لاستیک خودرو را بهتر بشناسیم / تفاوت تایرها در چیست؟
grade مزدا MX-30 مدل 2020، نخستین محصول الکتریکی مزدا
grade نیسان لیف پرفروش ترین خودرو برقی جهان
grade دختران مکانیک
grade پرونده 5 شرکت خودرویی روی میز تعزیرات
grade سهمیه‌ بنزین برای نوروز زیاد می‌شود؟
grade تولید نسل جدید ماشین هیدروژنی تویوتا
grade دوربین عقب خودروهای بی‌ام‌و مشکل دارد
grade شرایط جدید ثبت نام اقساطی ایران خودرو - 3 دی 98
grade یکی از مدل‌های پراید تا چند روز دیگر از تولید خارج می‌شود
grade آشنایی با کارکردهای اصلی روغن موتور خودرو و سایر روغن ها
grade شرایط جدید فروش محصولات جک با قیمت قطعی
grade کدام خودرو بهترین خودروی سال دانمارک شد؟
grade متهم به اخلال در بازار خودرو در هیات تفحص از خودرو
grade تصاویر رندر شده از رنو ساندرو جدید، ساندرو در لباس کلیو
grade دفتر اسناد رسمی یا دفاتر تعویض پلاک؟
grade مرسدس بنز ویژن AVTR، اوج شکوفایی تکنولوژی و هنر بنز
grade خودروهایی که در سال 99 مشمول انجام معاینه فنی هستند
grade برخی ویژگی‌های فنی پژو 301 تولید داخل مشخص شد
grade 10 خودرو پرفروش تاریخ
grade میتسوبیشی Mi-Tech، کانسپت بدون سقف و خیره کننده میتسوبیشی
grade جلوگیری از بالارفتن بیش از حد دمای آب خودرو
grade شرایط فروش مشارکت در تولید محصولات جک
grade جزئیات محاکمه 26 مدیر سابق شرکت سایپا
grade خودرو یا بنزین؛ عامل آلودگی هوا کدام است؟
grade چگونگی محافظت از شیشه خودرو
grade موتورسیکلت های سری S1000 بی‌ام‌‌و
grade ایرانخودرو تولید محصولات خود با پیشرانه یورو 5 را آغاز کرد
grade انتشار لیست قیمت جدید خودروهای داخلی در بازار - 19 دی 98
grade جزئیات فروش فوری و پیش فروش محصولات جدید سایپا
grade صدور سند خودرو فقط در دفاتر اسناد رسمی
grade بهترین خودروهای مدل 2019
grade مشخصات لیفان ایکس 70، محصول احتمالی خودروسازان بم
grade جدیدترین طرح فروش اقساطی محصولات ایران خودرو ویژه 3 مهرماه 98
grade آشفتگی عجیب در بازار خودرو
grade خودروسازان ترکیه و روسی به ایران می‌آیند
grade بوگاتی شیرون هرمس مانی خوشبین آماده شد
grade محصولات کرمان موتور را اینترنتی بخرید
grade جگوار اف تایپ مدل 2021 معرفی شد
grade مشتریان عظیم‌ خودرو همچنان در بلاتکلیفی
grade لوگو کمپانی کیا موتورز تغییر خواهد کرد
grade تست رانندگی بی‌ام‌و X2 M35i مرز بین هاچ بک و کراس اوور
grade گزارش ارزشیابی کیفی خودرو مرداد 98
grade شرایط جدید پیش فروش جک j4 و جک s3 اعلام شد
grade تحويل حضوری خودرو به مشتريان درسايت مركزی ايران خودرو
grade 10 شاسی بلند لوکس با قیمت جالب در بازار جهانی
grade بی‌ام‌و M2 Competition مدل 2019
grade نارضایتی شدید مردم از تاخیر در تحویل خودرو
grade افزایش قیمت محصولات ایران‌ خودرو و سایپا در بازار
grade طرح جدید فروش اقساطی ایران خودرو - 11 دی 98
grade تویوتا میرای مدل 2021 با طراحی انقلابی معرفی شد
grade مرسدس بنز G-Class مدل 2019 برابوس در نمایشگاه فرانکفورت رونمایی شد
grade شرایط جدید فروش اعتباری ایران خودرو ویژه مهر اعلام شد
grade حمايت وزارت كشور از گام های توسعه ای در صنعت خودرو/ضرورت تزریق نقدینگی به خودروسازان داخلی
grade گلایه شدید مشتریان از روند تحویل خودروها
grade طرح جدید فروش اعتباری ایران خودرو ویژه 17 مهرماه
grade قلب ايرانی خودروی 301 در مدار توليد
grade مشتریان سایپا در دام بی‌تدبیری مدیران قبلی
grade پایگاه فروش اینترنتی محصولات کرمان موتور معرفی شد
grade دنا پلاس به سیستم تعویض دنده کابلی تجهیز می‌شود
grade 3 میلیون دلار برای اولین دستگاه شورولت کوروت استینگری!
grade جایگزین خودرو MG360 به مشتریان این محصول اعلام شد
grade کانسپت هیوندای 45 طرحی از خودروهای برقی آینده
grade تویوتا یاریس GR گرگی در لباس میش معرفی شد
grade خودروهای گرانقیمت مشمول مالیات شدند
grade تسلا سایبر تراک به ناوگان پلیس دبی خواهد پیوست
grade اطلاعیه جدید ایران‌خودرو و سایپا در خصوص فرآیند قرعه‌کشی
grade بی‌ام‌و ویژن ای‌نکست چشم اندازی از نسل آینده
grade پاکستان خودروی کم مصرف پرنس را روانه بازار می‌ کند
grade اطلاعیه مجمع تشخیص مصلحت: قیمت بنزین ربطی به ما ندارد
grade محصولات جدید جایگزین پراید و 405 می‌شوند
grade چراغ خاموش برخی جایگاهداران برای کم فروشی بنزین
grade تولید خودرو نصف شد
grade بی ام و i8 به انتهای راه رسید
grade کوئنیگزگ جسکو Absolut، سریعترین خودرو تاریخ کوئنیگزگ
grade بررسی یک نسخه خاص فراری؛ فراری 458 Speciale
grade خودرویی که اتوماتیک خودش دریفت می‌ زند
grade پایان داستان پراید از زبان مدیرعامل سایپا
grade سهمیه سوخت سرویس مدارس اعلام شد
grade نحوه تشخیص تایر های جدید از انبار شده‌ ها
grade آغاز فروش کوییک آر از اول بهمن
grade طرح تبدیل محصولات ایران خودرو ویژه آذرماه 98
grade تولید قدرتمندترین موتور خودرو و شکستن رکورد سرعت
grade طرح جدید فروش اقساطی ایران خودرو - 10 بهمن ماه 98
grade جزئیات طرح جدید پیش فروش محصولات ایران خودرو
grade این خودروسازی فشل را تا کجا باید ادامه دهیم؟
grade شرایط پیش فروش پژو 207i با سقف شیشه ای اعلام شد
grade لامبورگینی وننو رودستر، گران‌ترین لامبورگینی فروخته شده در یک مزایده
grade واردات خودروهای روسی به کشور چقدر جدی است؟
grade پاگانی هوایرا Imola مدل 2020، قدرتمندترین پاگانی تاریخ
grade برنامه‌ریزی برای تولید پژو 207 صندوق‌دار
grade شرایط جدید فروش جک S5 و S3 اعلام شد
grade کرونا نمایشگاه خودروی پکن 2020 را هم به تاخیر انداخت
grade لامبورگینی V12 ویژن جی تی رونمایی شد
grade دارندگان بیش از یک خودرو باید مالیات بپردازند
grade طرح تبدیل خودرو سوزوکی ویتارا به سایر محصولات - آذر 98
grade معرفی 10 اتومبیل لوکس آمریکایی
grade اجرای مرحله دوم پیش فروش عادی مهرماه محصولات ایران خودرو
grade هاچبک برقی هوندا E در نمایشگاه فرانکفورت 2019 رونمایی شد
grade قرعه‌کشی محصولات ایران خودرو به پایان رسید + جدول اعلام
grade نشانه های خرابی دینام خودرو
grade مروری بر شاسی‌بلند کوچک و جدید بی‌ام‌و X1
grade فرمول سال 99 طرح ترافیک شهر تهران
grade علت غیبت چند هفته‌ای دوچرخه های نارنجی رنگ تهران چیست؟
grade خودروهای وارداتی در یک قدمی متروکه شدن
grade طرح هوای پاک شرکت کرمان موتور در زمستان 98
grade طرح جدید پیش فروش محصولات شرکت سایپا - 26 بهمن 98
grade کوئنیگزگ Gemera، نخستین ابرخودرو چهار سرنشین دنیا
grade بی‌ام‌و i8 رودستر، خودروی ایمنی مسابقات اتومبیلرانی
grade دناپلاس و 4 محصول دیگر در مرحله سوم پیش فروش ایران‌ خودرو
grade خودروی برقی جدید و هوشمند ام‌جی ZS
grade اولین تصاویر شاسی بلند استون مارتین DBX بدون استتار
grade اینفینیتی پروجکت بلک اس، کوپه‌ای با تکنولوژی فرمول یک
grade بنتلی مولسان نسخه 6.75 مدل 2020، پایان خوش سدان لوکس بنتلی
grade تویوتا راو4، ماشین برتر سال ژاپن
grade اشعه لیزر جایگزین برف پاک کن می شود
grade آزادراه تهران-شمال ساخته شد+ جزییات
grade خودتان را برای ورود تویوتا لندکروز جدید آماده کنید
grade کوئنیگزگ رگرا رکورد صفر تا 400 کیلومتر بر ساعت دنیا را شکست
grade فولکس واگن گلف، نسل هشتم یکی از محبوب‌ترین هاچ‌بک‌های تاریخ
grade پیش فروش محصولات ایران خودرو - 16 آذر 98
grade طرح جدید پیش فروش محصولات ایران خودرو - 21 اسفند 98
grade تکلیف کارت سوخت خودروهای صفر چه می‌ شود؟
grade احتمال بازگشت هامر به مجموعه محصولات جنرال موتورز
grade نفربرهای زره پوش جدید
grade علت گرانی این روزهای بازار خودرو از زبان وزیر صنعت
grade نسل ششم شورولت کامارو COPO در نمایشگاه SEMA
grade اعتراضات بنزینی در چند شهر کشور
grade امکان ادغام پژو با فیات کرایسلر قوت پیدا کرد
grade واردات قطعاتی که امکان داخلی‌سازی‌ دارد، ممنوع شد
grade افزایش مصرف سوخت پس از سهمیه‌بندی بنزین/ عدم شماره‌گذاری پراید و پژو 405 از سال آینده
grade واردات خودرو مشروط می‌ شود
grade شرایط فروش محصولات گروه سایپا به مناسبت دهه مبارک فجر
grade لامبورگینی و مدلی که فقط یک دستگاه از آن موجود است
grade توقف تولید 2 خودرو در انتظار تصمیم شورای عالی استاندارد
grade بی‌ام‌و سری 8 گرن کوپه مدل 2020، سدان اسپرت و جذاب باوارایی
grade شرایط جدید فروش اعتباری ایران خودرو ویژه 17 آذر
grade گیربکس خودروهای بی‌ ام‌ و مشکل دارد!
grade معرفی متخلفان خودرویی به تعزیرات
grade پراید و پژو 405 رفتنی نیستند!
grade دیفرانسیل خودرو چیست و چه کاربردی دارد؟
grade لکسوس سال آینده خودرو تمام الکتریکی عرضه می‌کند
grade جزئیات جدید از خودروهای دپو شده در گمرک
grade پيش فروش محصولات ايران خودرو از 15 مهرماه آغاز می شود
grade پایان یکی از غول‌ های خودروسازی جهان
grade مقایسه دو برادر: هیوندای سوناتا 2019 و کیا اپتیما 2019
grade خودرو سوپرلوکس بنتلی به زودی از راه خواهد رسید
grade چرا اتاق خودرو به صدا می‌افتد؟
grade بنیانگذار شرکت ایران خودرو درگذشت
grade تشریح جزئیات طرح پلاک سوم خودروها
grade کارگردان مستند اختاپوس بازداشت و آزاد شد
grade 10 خودروی پر فروش فرانسه
grade خودروهای لوکس چینی آماده ورود به بازارهای جهانی
grade واردات خودرو آزاد می‌شود؟
grade طرح جدید فروش اعتباری ایران خودرو ویژه 22 مهرماه
grade محبوب‌ترین خودرو در هر کشور اروپایی کدام است؟
grade آيا آمادگی پذيرش خودروهای خودران را داريم؟
grade خط قرمزی برای نمایندگان متخلف فروش تایر
grade توجیه تعهدات معوق خودروسازان با فورس ماژور!
grade احتمال واگذاری خودروهای مانده در گمرک به سازمان اموال تملیکی
grade 9 محصول جدید ایران‌ خودرو در راه بازار
grade فرمول محاسبات خسارت تصادفات اصلاح شد
grade مشخصات فنی هیوندای النترا مدل 2021 با پیشرانه هیبریدی
grade شفافیت نداشتن اصلاحیه جدید خسارت خودروهای غیر متعارف
grade دستورالعمل قیمتی 8 خودروی دیگر ایران خودرو ابلاغ شد
grade افزایش روغن‌های تقلبی در بازار
grade کراس‌اوور جدید جیلی
grade اتوبوس آینده شهر لندن برای کاهش آلودگی محیط زیست
grade طرح جدید پیش فروش محصولات ایران خودرو - 26 بهمن 98
grade توضیحات سازمان حمایت درباره خودروهای تحویل نشده به مشتریان
grade نگاهی به مدل‌های پرفروش کیا موتورز
grade فروش اینترنتی محصولات کرمان موتور برای مقابله با کرونا
grade چارجر دایتونا موشک افسانه‌ای مسابقات ناسکار
grade تصاویری که نسل جدید اشکودا اوکتاویا را لو داد!
grade انتقاد رانندگان از فناوری خودران جدید تسلا
grade ترخیص همه خودرو‌های پلاک اروندی دپو شده در گمرک خرمشهر
grade سایپا تولید خودرو تلفیقی برای جایگزینی پراید را تکذیب کرد
grade تویوتا به علت تقلب در قیمت‌گذاری لکسوس جریمه شد
grade طرح جدید پیش فروش محصولات ایران خودرو - 4 اسفند 98
grade تاکسی هوایی هیوندای به زودی از راه می رسد
grade اقدام تویوتا برای افزایش ضمانت باتری خودروهای برقی
grade نیسان لیف در برابر ام‌جی زد اس
grade پیکاپ برقی تسلا؛ مسافری غول‌پیکر از آینده
grade مرسدس بنز تاریخ تحویل ابر خودرو پراجکت وان را اعلام کرد
grade تولید پراید 132 متوقف شد
grade بررسی ارتباط صنعت ساعت و خودرو
grade بنتلی باکالار، سوپر لوکس جدید بنتلی
grade شرایط جدید فروش اعتباری ایران خودرو ویژه 19 آذر
grade سایپا و ایران‌خودرو دیزل هم به جمع گران‌فروشان پیوستند
grade پرداخت وام به متقاضیان دوگانه‌ سوز کردن خودروها
grade خودروهای پاک بی‌ام‌و روی سراشیبی صعود
grade عجیب ترین خودروهای آبی- خاکی جهان
grade امنیت تیبا و پراید هیچ تفاوتی با هم ندارد
grade تولید خودروهای برقی تویوتا با همکاری FAW چین
grade مقاومت خودروسازان در برابر اصلاح نحوه پیش فروش خودرو
grade با بزرگترین خودروسازان دنیا آشنا شوید
grade زمان طرح ترافیک تهران کاهش یافت
grade زمان پیش فروش سایپا شاهین اعلام شد
grade تست سواری موتورسیکلت یاماها FZ-10 مدل 2017 در کارولینای شمالی
grade افت فروش خودروهای سواری در آلمان!
grade قابل اعتماد ترین شاسی بلندهای مدل 2020 کدامند؟
grade روسیه تولید انبوه لیموزین خود را آغاز می‌کند
grade 290 یورو صرفه جویی ارزی سایپا با افزایش داخلی سازی قطعات پراید و تیبا
grade شرایط فروش جدید جک اس 5 اتوماتیک ویژه مرداد 99
grade رئیس سابق نیسان از ژاپن به لبنان گریخت
grade فروش فوری پژو 405 دوگانه سوز و پارس TU5 در یکشنبه 15 دی ماه
grade مابه‌التفاوت نقدی، جایگزین سهمیه سوخت سواری‌ های کرایه شد
grade تجمع اعتراضی خریداران محصولات برلیانس و رنو
grade پژو 301 شهریورماه 99 به تولید انبوه می‌رسد
grade طرح تبدیل محصولات ایران خودرو به سایر محصولات - بهمن 98
grade شاهین جایگزین رهام شد
grade قابل توجه کسانی که رمز کارت سوخت خود را فراموش کرده‌اند
grade مروری بر نسخه تمام الکتریکی ولوو XC40
grade ضرورت برخورد با کم‌ فروشی در برخی پمپ بنزین‌ ها
grade نیسان لیف در آمریکا جان گرفت
grade خبری از فراری برقی تا قبل از سال 2025 نخواهد بود
grade شاهکار دو رگه آلمانی- ایتالیایی؛ بی‌ ام ‌و پینین فارینا گرن لوسو کوپه
grade نسل جدید ولوو XC90 تمام الکتریکی خواهد بود
grade تصور خودروسازان از خودروی آینده؛ خودروی کانسپت e-Bee
grade ربات هوشمند فولکس واگن برای شارژ خودروهای الکتریکی
grade تویوتا مشخصات فنی نسخه مسابقه تویوتا سوپرا را منتشر کرد
grade بررسی کوپه تورینگ اسپرت فراری؛ فراری F12 برلینتا لوسو
grade نقص سیستم هیدرولیک دلیل فراخوان عظیم فورد
grade خودروی وارداتی را نمی‌توان جایگزین خودروهای بازنشسته کرد
grade محدودیت سوختگیری با کارت بنزین جایگاه برداشته شد
grade اعلان قرمز اینترپل برای بازداشت رئیس سابق نیسان در لبنان
grade برنامه مازراتی برای معرفی ده مدل جدید در چهار سال آینده
grade فروش خودرو 5 درصد زیر قیمت بازار پذیرفتنی نیست
grade اسباب بازی رانندگان تیم اتومبیلرانی استون مارتین قبل از رقابت Le Mans
grade قیمت جدید 8 محصول شرکت ایران خودرو منتشر شد
grade تسلا و طراحی نامتعارف پارکینگ برای وانت سایبری
grade حدود 3 هزار خودروی وارداتی متروکه می‌شوند
grade خاص‌ترین رنگ‌های خودرو در جهان
grade زمان انتظار برای صدور کارت سوخت جدید چقدر است؟
grade پاییز معاملات در بازار خودرو
grade خیز شهرداری برای افزایش 40 درصدی نرخ طرح ترافیک
grade آینده شرکت لکسوس
grade قیمت و مشخصات هوندا CR-V مدل 2020
grade مشتریان آذویکو (MG) همچنان در انتظار خودرو
grade همکاری چری با آلمانی ها برای تولید خودروهای تجاری – برقی
grade بیمه شخص ثالث از سال آینده راننده محور می‌شود
grade کیسه‌های هوا از همه‌طرف هوای شما را دارند!
grade نرخ پیشنهادی دولت برای عوارض قطعه یک آزادراه تهران - شمال
grade پیش فروش جدید سایپا بدون سود مشارکت و سود انصراف!
grade مکانیزم عملکرد سیستم تعلیق در خودرو
grade بی‌ خیال مکمل‌ های بنزین شوید
grade مشخصات اولیه پروژه K132 ایران خودرو مشخص شد
grade رونمایی و معرفی 3 محصول ایران خودرو فردا چهارشنبه
grade نهادهای نظارتی دستور توقف ترخیص 1048 خودرو را صادر کردند
grade شرایط جدید فروش اعتباری ایران خودرو ویژه 12 آذر 98
grade انتشار تصاویر آستون مارتین جدید
grade سهمیه کارت سوخت جایگاه‌داران باز هم کاهش می‌یابد؟
grade ممنوعیت سوختگیری خودروهایی که غیرقانونی گازسوز شدند
grade ورود محصول جدید کوپا به بازار ایران + قیمت
grade وُکسان واتمن قویترین موتورسیکلت برقی جهان
grade فراری روما معرفی شد
grade طرح امداد اربعین کرمان موتور
grade نخستین خودروی برقی چینی در اروپا
grade سیر تکاملی وانت‌ های شورولت
grade شایعه تک نرخی شدن قیمت بنزین تکذیب شد
grade چه سرنوشتی در انتظار خودروهای دپو شده است؟
grade خودروی کلاس A ایران خودرو بهمن ماه معرفی می‌شود
grade شرایط جدید فروش اعتباری ایران خودرو آذر 98
grade پیشرانه‌های شش سیلندر خورجینی چه موتور‌هایی هستند؟
grade مار افعی از سرزمین ماتادورها؛ سوپراسپرت آی.اف.آر اَسپید GT21 اینویکتوس
grade وقتی خودروسازان برخی قطعات و آپشن‌ها را حذف می‌کنند!
grade پیش‌فروش خودرو با آلایندگی یورو 4 را متوقف کنید
grade کیا سورنتو مدل 2021، تحولی نوین برای شاسی بلند محبوب کره ای
grade استون مارتین DBS GT زاگاتو با ظاهری خیره کننده رونمایی شد
grade هنگام رانندگی جریمه و نمره منفی از آنِ کیست; مالک یا راننده؟
grade توسعه خدمات الکترونیک خودرو
grade نخستین خودروی برقی شورولت در راه بازار چین
grade تصویب ناگهانی طرح سامان‌دهی خودرو
grade قیمت خودروهای سایپا امروز 98/11/13| پراید 62 میلیون تومان شد
grade مدیر سابق نیسان چگونه از ژاپن گریخت؟
grade پژو 208 الکتریکی؛ رقیبی تازه‌کار یا جوان‌پسند؟
grade سوبارو سوار بر بازار خودروهای استیشن آمریکا
grade مجلس علیه طرح ساماندهی صنعت خودرو
grade جزئیات جدید از خودروهای ترخیص شده و موجود در گمرک
grade در سال 99 چه خودروهایی مشمول مالیات می‌شوند؟
grade کیا اپتیما جدید احتمالا با نام جدیدی عرضه خواهد شد
grade کاهش 25 درصدی تولید خودرو در 9 ماهه امسال
grade تولید کوییک آر از مرز 100 دستگاه در روز گذشت
grade همکاری استون مارتین با ایرباس برای تولید هلیکوپتر
grade پرفروش‌ترین خودروهای کامپکت لوکس در اروپا
grade مردودی 50 درصد خودروهای یورو 5 در آزمون‌ تطابق تولید/ تحریم و سوخت بهانه است
grade سهمیه کارت سوخت جایگاه‌ داران کاهش می‌یابد
grade قیمت جدید خودرو کوییک R - فروردین 99
grade وانت هیوندای به پیشرانه توربو دیزلی مجهز خواهد شد
grade سايت فروش ايران خودرو فردا برای مشاركت‌ كنندگان در توليد 207 پانوراما فعال می‌ شود
grade آئودی یک کراس اوور برقی جدید رو می‌کند
grade شرایط فروش غیر قطعی محصولات جک
grade دستور ترخیص 1048 خودروی دپو شده صادر شد
grade میتسوبیشی GC-PHEV کانسپت، نسل آینده خودروهای کراس اوور
grade فورد ماستنگ فیلم سرقت در 60 ثانیه با قیمت 852.500 دلار به فروش رسید
grade نتیجه ادغام دو خودروساز بزرگ چیست؟
grade فولکس واگن به دنبال تسخیر بازارهای جهانی در سال 2020
grade دارندگان وسایل نقلیه عمومی مشمول مالیات بر درآمد می‌ شوند
grade فروش اعتباری پژو پارس از سوی ایران خودرو
grade جک ایکس 7 مدل 2020، بزودی در بازار ایران
grade صنایع دفاع به کمک صنعت قطعه‌ سازی می‌ آیند
grade فروش اعتباری پراید 131 از سوی سایپا ویژه 19 آذر
grade خودروی جدید ایران خودرو K132 به نمایش گذاشته شد
grade تولید ۶۰۰ هزار خودرو هدف ایران خودرو در سال ۱۳۹۹
grade بزرگترین سازنده چینی خودروهای برقی با تویوتا همکاری می‌کند
grade آغاز پیش‌فروش خودرو با تحویل یک‌ساله
grade تست فنی نسل هشتم هیوندای سوناتا
grade اکثر خودروها به موتور پایه گازسوز مجهز خواهند شد
grade قیمت ساینا و سراتو در دست بررسی است/ برخورد با خودروسازان متخلف
grade 10 خودروی پرفروش آلمان کدامند؟
grade سخنگوی شرکت ملی پخش: تا این لحظه هیچ تصمیم و برنامه‌ای برای سهمیه‌بندی بنزین نداریم
grade میزان سوختگیری بنزین با کارت جایگاه‌داران کاهش یافت
grade بدعهدی‌ جدید در خودروسازی کشور
grade طرح پیش فروش دنا پلاس اتوماتیک توربوشارژ - بهمن 98
grade ارائه تاتا آلتروز برقی در هند برای سال 2020 تایید شد
grade فروش فوری خودرو، به نام مردم به کام سوداگران
grade مرسدس بنز در چین به مشکل خورد
grade جریمه 22 میلیون دلاری برای نیسان
grade شرط دولت برای واگذاری سهام خودروسازان
grade اعتراض به توقیف 30 ماهه 5000 خودرو در گمرک
grade شرایط پیش فروش پژو 207 با سقف پانوراما
grade خودروهای الکتریکی با بیشترین توان پیمایش مسافت
grade هامر الکتریکی به جنگ تسلا سایبر تراک می رود
grade جزئیات تکمیلی طرح فروش فوری محصولات ایران خودرو
grade نسخه آمریکایی هیوندای سوناتا 2018
grade خصوصی‌سازی خودروسازی، بازی جدید انحصارگرایان
grade پیام مدیر عامل صنایع خودروسازی کرمان به مناسبت شهادت سردار پر افتخار قاسم سلیمانی
grade عرضه بنزین سوپر در کشور بسیار محدود است
grade بوگاتی به دنبال ساخت خودروی سدان الکتریکی
grade طرح جدید پیش فروش محصولات ایران خودرو - 30 بهمن 98
grade احتمال آزاد شدن واردات خودرو
grade اعلام زمان پیش فروش و عرضه خودروی شاهین
grade خسارات نجومی تصادفات رانندگی در ایران
grade قدرتمندترین خودروی بی‌ام‌و برقی است!
grade یاماها YZ450F؛ موتورسیکلتی با قابلیت تنظیم فنی از روی گوشی تلفن
grade شرایط و محصولات پیش فروش یکساله ایران خودرو اعلام شد
grade خودرو الکتریکی بنتلی تا پیش از سال 2025 عرضه نخواهد شد
grade تولید روزانه هایما تا بهمن به 80 دستگاه می رسد
grade تویوتا ونزا مدل 2021، بازگشت کراس‌اوور تویوتا با پیشرانه هیبریدی
grade طرح ساماندهی صنعت خودرو مسکوت ماند
grade چرا فرمول کاهش اختلاف قیمت خودرو موفق نشد؟
grade لوگوی جدید هیوندای برای پیشگیری از کرونا
grade بهترین مینی‌ون‌های 2019
grade پیش فروش محصولات ایران خودرو به مناسبت دهه فجر
grade تسلا مشتریان خودروهای پورشه را به خود جذب کرد
grade رشد باورنکردنی فروش خودروهای پلاگین هیبرید در اروپا
grade نسل جدید سورنتو هیبریدی می‌ شود
grade تویوتا سوپرا 2020 ویژه بازار آمریکا
grade دایملر: فعلا برای توسعه خودروهای آلاینده برنامه‌ای نداریم
grade نسخه الکتریکی مرسدس بنز جی کلاس به زودی روانه بازار خواهد شد
grade ترخیص خودروهای وارداتی چه تاثیری بر بازار خواهد گذاشت؟
grade مشکلی در ترخیص خودروهای دپو شده نیست / وزارت صمت پیگیری کند
grade جریمه 80 میلیون دلاری یک خودروساز به‌ علت مصرف سوخت بالا
grade فرانسه‌‌زدایی از خودروسازی ایران
grade تصمیم مهم برای تعیین تکلیف 5100 خودروی دپو شده
grade ادغام پژو و فیات کرایسلر رسمی شد
grade هیچ مجوزی برای خودرو آب‌سوز صادر نشده است
grade وزیر صنعت از 9 واحد تولیدی بم بازدید کرد
grade پیشنهاد وزیر اقتصاد به دولت برای ترخیص 5100 خودرو دپو شده
grade تکذیب سهمیه‌بندی شدن کارت‌های سوخت شخصی
grade خط و نشان خودرویی‌ها برای رییس کل بانک مرکزی
grade امکان سوختگیری بنزین با قیمت آزاد با کارت سوخت شخصی
grade رانندگی و پرواز را باهم تجربه کنید
grade فولکس واگن سرمایه‌گذاری خود در ترکیه را به دلیل حمله این کشور به شمال سوریه متوقف کرد
grade آینه وسطی که همزمان سه تصویر نشان می‌ دهد
grade مصرف سوخت سوناتا هیبرید جدید چقدر است؟
grade تعطیلی برخی از مراکز شماره گذاری به دلیل پیشگیری از کرونا
grade مصوبه شورای عالی استاندارد درباره پراید و پژو 405
grade تخلف خودروسازی آذویکو محرز شد
grade تست خودرو های دوگانه‌ سوز غیر کارخانه‌ ای
grade قهر نخستین خودروی الکتریکی لکسوس با آمریکا
grade شاسی بلند جدید لکسوس به زودی معرفی خواهد شد
grade چرا موتورسیکلت‌های برقی جایگزین کاربراتوری نمی‌شود!؟
grade فراری قدرتمندترین برند جهان
grade هدیه کریسمس تسلا به صاحبان خودروهای برقی
grade وعده بی‌ سرانجام وزارت صنعت برای تکمیل خودروهای کف کارخانه و کاهش قیمت‌‌ ها
grade نیسان V-motion 2.0 کانسپت؛ نسل بعدی نیسان آلتیما
grade بقای خودروهای الکتریکی در گرو حمایت دولت
grade صعودی شدن دوباره قیمت‌ها در بازار خودرو
grade تولید محدود محصولات رنو در ایران آغاز شد
grade کاهش یک ساعته زمان اجرای طرح ترافیک
grade تجربه رانندگی با وانت تویوتا تاکوما تی آر دی
grade پیش‌بینی استقبال بی‌نظیر از پورشه تایکان
grade 13 تکنولوژی جدید و جذاب صنعت خودرو
grade کاهش 9.4 درصدی فروش خودروسازی ژاپنی در آمریکا
grade نرخ کرایه حمل و نقل عمومی سال آینده افزایش می یابد
grade یک بیوک برقی قدرتمند در راه چین
grade 10 درصد خودروهای کشور فاقد بیمه هستند
grade صعود بی‌ام‌و در آمریکا
grade برای هر خودرو چند بار کارت سوخت صادر می‌ شود؟
grade 8 خودروی جدید به بازار می آید
grade لزوم گسترش فروش قسطی خودرو
grade بازنشستگی زود هنگام پیکاپ مرسدس بنز کلاس X
grade کمپین اینستاگرامی کرمان موتور با حضور پیکاپ جک T8
grade شرط توقف تولید خودروهای ناقص از بهمن‌ ماه
grade امسال هیچ خودرویی با استاندارد یورو 4، پلاک گذاری نمی‌شود
grade آیا کوئنیگزگ به زودی رکورد بوگاتی را خواهد شکست؟
grade احتمال مجهز شدن فورد ماستنگ Mach-E به پلتفرم فولکس واگن
grade سبدی خالی‌ تر از گذشته
grade جریمه 30 هزار تومانی نپرداختن عوارض آزاد راه حذف می‌شود
grade 87 سال خاطره با جلوپنجره افسانه ای بی‌ ام‌ و
grade گشت و گذاری جذاب در منصوری
grade دومين مرحله فروش فوری و اعتباری پرايد 131؛ چهارشنبه، سیزده آذر
grade قبل از اتمام عملیات سوخت‌گیری، کارت سوخت را خارج نکنید
grade راه‌اندازی خط تولید گیربکس اتوماتیک ایران خودرو در شهریورماه 99
grade تولید سراتو بالاخره متوقف شد/ پژو 301 به تولید نرسید
grade شعار درمانی در صنعت خودرو
grade تعیین قیمت در حاشیه بازار، راه حذف دلالان خودرو
grade فروش تسلا در چین بالا گرفت
grade میتسوبیشی میراژ G4 مدل 2017
grade جزئیات رزروی شدن طرح ترافیک در پایتخت اعلام شد
grade همکاری جیلی و دایملر
grade چالش جدید سر راه تامین قطعات خارجی خودرو
grade فروش خودروهای پاک هیوندای نزولی شد
grade مدیرعامل سايپا يدک: قيمت قطعات يدكی سايپا افزايش نخواهد يافت
grade توليد نخستين گيربكس شش سرعته دستی و اتوماتيک ايرانی
grade پیام مدیرعامل کرمان موتور به مناسبت شهادت سردار پر افتخار قاسم سلیمانی
grade الزام استاندارد یورو 5 به پایان سال 99 موکول شود
grade بازگشت شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو
grade برنامه بلند پروازانه لامبورگینی برای سال 2020
grade افت خرید صنعتی از آلمان؛ قدرت اقتصادی اول اروپا با فقر تولید روبروست
grade نقل وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی شد
grade 120 لیتر بنزین برای هر کارت سوخت در ایام نوروز
grade کارخانه اختصاصی خودروهای برقی فولکس واگن در چین
grade بی‌ برنامگی برای تخلیه تقاضای بازار خودرو
grade هزینه تعویض پلاک خودروهای سواری چقدر است؟
grade ویروس کرونا باعث کاهش 92 درصدی فروش خودرو در چین شد
grade ممنوعیت دوباره درج قیمت خودرو
grade 6 عامل گرانی خودرو
grade طرح تبدیل حواله محصولات ایران خودرو به سایر محصولات - خرداد 99
grade خودروسازان بزرگ 80 هزار نفر را اخراج می‌کنند!
grade افزایش حق بیمه خودرو در سال 99 چقدر خواهد بود؟
grade خودروی مسابقه ای برقی فولکس
grade مدل جدید کیا برای رقابت با بنز و تسلا
grade آغاز تردد آزمایشی آزادراه تهران - شمال/ عوارض آزادراه زیر 50 هزار تومان است!
grade دولت با ترخیص خودروهای دپو شده موافقت کرد
grade جزئیات فروش فوق‌العاده ایران خودرو مشخص شد
grade آزادراه تهران ـ شمال از صبح هشتم اسفند باز است
grade کرونا تولید چه خودروهایی را در جهان متوقف کرد؟
grade فروش و عرضه خودرو معطل قیمت
grade واردات خودروهای سبک و سنگین آزاد شده است
grade تعطیلی مراکز تعویض پلاک تا اطلاع ثانوی ادامه دارد
grade تمرکز کیاموتورز بر خودروهای برقی
grade جریمه 86 میلیون دلاری فولکس واگن در استرالیا
grade رونمایی از خودروی برقی جدید پورشه
grade ابرخودرو SCC Tautara با قدرتی عجیب رونمایی شد
grade آئودی آر اس کیو 8 RS Q8، تلفیقی از هنر و تکنولوژی
grade تخفیف 5000 دلاری برای مشتریان فورد!
grade احتمال حذف قیمت خودرو از سایت‌ های آگهی
grade قیمت خودرو از زبان خودروسازان
grade جزئیات کامل از نحوه و شرایط ثبت نام خودرو در سال 99
grade قرعه‌کشی، تقاضای خاموش را بیدار کرد
grade شرکت خودروسازی فولکس واگن دوباره متهم شد
grade سری X خودروهای BMW هیدروژنی می‌شود؟
grade پلیس پیگیر اعتبار وکالتنامه‌های فروش خودرو
grade نیسان GT-R50 به صورت محدود به فروش خواهد رسید
grade طرح فروش خودرو جدید K132 شرکت ایران خودرو منتشر شد - تیر 99
grade رکورد شکنی فراری در سال 2019
grade بی ام و M5 کامپتیشن مدل 2021 معرفی شد
grade 10 خودرو پر سرعت دنیا
grade طرح تشویقی برای مشتریان بدهکار ایران خودرو
grade رانا هیبرید؛ خودرویی برای سال جدید
grade متهمان اصلی افزایش قیمت خودرو در بازار
grade با تصویب مجلس؛ واحد پول ایران تومان خواهد شد
grade درخواست بنزین سفر به دولت و وزارت نفت داده شده است
grade احتمال اجرای طرح ترافیک در تهران پس از شب‌های قدر
grade ردپای چینی‌ها در طراحی محصولات جدید خودروسازان
grade واردات خودرو در سال 99 منتفی شد
grade مراکز تعویض پلاک آغاز به کار کردند
grade کرونا باعث قرنطینه شدن 150 نفر از کارکنان بی‌ ام‌ و شد
grade لیست محصولات قابل عرضه ایران خودرو آب رفت!
grade مشخصات انواع تیپ‌های خودرو شاهین منتشر شد
grade تمامی خودروهای ایران‌خودرو و سایپا مشمول قیمت‌گذاری شد + فرمول
grade کرونا نمایشگاه خودرو ژنو را لغو کرد
grade مردم نگران تعویض پلاک خودرو نباشند
grade 4 شرط جدید ایران خودرو در طرح جدید پیش فروش یکساله
grade خودرو صفر فقط باید 10 درصد بالای قیمت کارخانه فروخته شود
grade شرایط تبدیل حواله‌های ایران خودرو به سایر محصولات - اسفند 98
grade راهکارهای مقابله با کرونا در جایگاه‌های عرضه سوخت
grade 3 روش فروش خودرو مصوب شد
grade پورشه ماکان اس 2019
grade خودنمایی بوگاتی با خاص ترین خط تولید دنیا به قیمت 38.6 میلیون دلار
grade مشخصات کیا سلتوس 2021
grade معاملات در بازار خودرو به پایین‌ ترین حد خود رسید
grade رندرهای جدید از نسل جدید هیوندای توسان منتشر شد
grade سهمیه بنزین نوروزی پس از شکست کرونا واریز می‌شود
grade خداحافظی کیا با نام اپتیما
grade تب گرانی خودرو با تولید محصولات جدید فروکش می‌کند؟
grade انگلیس ممنوعیت فروش خودروهای غیرالکتریکی را جلو انداخت
grade قیمت خودرو‌های ایران خودرو امروز دوشنبه 10 شهریور 99 + جدول
grade تولید خودروهای برقی جگووار متوقف شد!
grade چگونه بفهمیم عمر باتری خودرو رو به اتمام است؟
grade تعویض پلاک خودروها زوج و فرد می‌شود
grade سرکش شدن مجدد قیمت خودرو در بازار
grade شایعه اخذ مالیات از نقل و انتقال خودرو
grade خداحافظی با خودرو یورو 4 قطعی است
grade نمایشگاه خودرو پاریس هم قربانی ویروس کرونا شد
grade سیاست جدید ولوو: تولید خودروهای پاک به جای پرداخت جریمه تقلب آلایندگی
grade قیمت رسمی پژو 207 پانوراما مشخص شد
grade تعویق دوباره استاندارد یورو 5 خودروهای داخلی
grade شرایط تبدیل حواله‌های ایران خودرو به سایر محصولات - اردیبهشت 99
grade تکلیف سهمیه بنزین 6 ماهه چه می شود؟
grade مشخصات خودرو تمام برقی EK1 جدید ترین محصول کارمانیا
grade هیوندای ولستر و ولستر N مدل 2019
grade طرح تبدیل سمند EF7 دوگانه و 206 صندوقدار به 206 تیپ 5  
grade نیسان 370Zki خودروی اسکی باز
grade بنزین تک نرخی نمی شود
grade کلاهبرداری دلالان در فروش خودروهای هیبریدی
grade اقدام اینستاگرامی مرسدس بنز و بی ام و علیه تبعیض نژادی
grade فقط 16 روز تا پایان مهلت ترخیص خودروهای دپو شده
grade فورد F-150 مدل 2021، نسل جدید پر فروش ترین پیکاپ تاریخ
grade قیمت خودرو در بازار براساس چه ساز و کاری تعیین می‌شود؟
grade خودروی سال اروپا انتخاب شد/ پژو بار دیگر با یک محصول اقتصادی رکورد زد!
grade مرکز تعویض پلاک قم تا اطلاع ثانوی تعطیل شد
grade فایل افزایش قیمت خودرو باز شد
grade محدودیت مراجع نظارتی برای ورود به بازار خودرو
grade واکنش دولت به پیشنهاد واردات خودرو
grade خودروی ال90 ایرانی تولید می‌شود
grade دست‌و‌دلبازی در صدور مجوز پیش‌فروش
grade کاربرد آلومینیوم به جای فولاد در فورد F-150
grade برنامه فروش ایران‌خودرو براساس مصوب ستاد تنظیم بازار
grade اعلام قیمت جدید کارخانه ای برخی از محصولات سایپا - تیر 99
grade رندرهایی از نسل جدید بی‌ام‌و E24 سری 6 منتشر شد
grade دلایل واریز 50 درصد از وجه خودرو در طرح فروش ویژه
grade معرفی دو خودروی پرنده
grade نسل آینده توسان، هیوندای اینترادو کانسپت
grade جریمه پرتاب زباله از خودرو و شست‌وشوی در کنار معابر
grade بازار خودرو تهران تعطیل است
grade بهترین محصولات مرسدس بنز در دهه گذشته
grade توقف تولید 405 از اواخر خرداد/ حذف ستادهای ترخیص خودرو در آینده نزدیک
grade ثبت نام 1.5 میلیون نفر در پیش فروش ایران خودرو
grade سانگ یانگ به دنبال خریدار جدید
grade افت شدید معاملات خودرو
grade گلایه مردم از شرط عدم پلاک فعال در خانواده
grade مهلت اعلام خسارت خودرو به بیمه به 20 روز افزایش یافت
grade مقر اصلی نمایشگاه خودرو نیویورک به بیمارستان تبدیل خواهد شد
grade همکاری مشترک خودروسازان با شرکت‌های سازنده ساعت
grade طرح امداد فجر 98 در دستور کار امداد خودرو کرمان موتور قرار گرفت
grade ضد عفونی کردن پمپ بنزین‌ها آغاز شد
grade تبدیل طرح فروش فوری خودرو به نسبتا فوری!
grade زمان واریز بنزین نوروزی هنوز مشخص نیست
grade سوار کردن 3 مسافر در عقب تاکسی‌ها ممنوع شد
grade شرط جدید کمیته خودرو برای ثبت‌نام در فروش‌های فوق‌العاده
grade اختلاف سازمان حمایت و شورای رقابت بر سر قیمت خودرو
grade ساعت بوگاتی با قیمتی عجیب معرفی شد!
grade دستورالعمل قیمت‌گذاری 5 محصول جدید ایران خودرو ابلاغ شد
grade توقیف خودروهای بالای 1 میلیون تومان جریمه
grade طرح تبدیل حواله‌های خودرو دنا به پارس TU5
grade شماره‌گذاری خودروها اینترنتی شد
grade اختصاص سهمیه بنزین نوروزی هنوز قطعی نشده است
grade آغاز فصلی جدید برای قیمت‌گذاری خودرو
grade محصولات ایران خودرو 10 درصد و سایپا 23 درصد گران شد
grade سه سناریو برای کاهش التهاب بازار
grade ولوو XC90 ضدگلوله
grade ارايه غيرحضوری خدمات فروش ايران خودرو به مشتريان برای مقابله با شیوع ویروس کرونا
grade جریمه ورود به منطقه طرح ترافیک 5 برابر می‌شود
grade کدام خودروها از گمرک ترخیص می‌شوند؟
grade آغاز جریمه خودروهای بدون معاینه فنی از 16 اردیبهشت ماه
grade اعلام قیمت‌های جدید شورای رقابت برای خودروهای داخلی
grade راه‌اندازی خط تولید بدنه محصولات X200
grade نفس قطعه سازان به شماره افتاد
grade شیوه تعیین قیمت متعارف خودرو اعلام شد
grade رعایت معیارهای فنی برای تسهیل در رفت و آمد شهروندان
grade فروشنده در بازار خودرو زیاد شد
grade تاثیر واردات خودرو بر بازار
grade لکسوس IS مدل 2021 معرفی شد
grade کاهش 41 درصدی مراجعه به مراکز شماره‌گذاری
grade کوچولوی زیبا و چابک؛ کیا ریو 2017
grade بی وای دی هان EV آماده رقابت با تسلا
grade کرونا یقه هیوندای را هم گرفت
grade قیمت‌گذاری بازار خودرو، نهایی نشده است
grade مهلت 3ماهه خریداران خودروی صفرکیلومتر برای فعال کردن گارانتی
grade اعتبار سهمیه‌های طرح ترافیک به دلیل شیوع کرونا تمدید شد
grade تعیین مرجعی برای قیمت خودرو در سایت‌ها
grade بیمه نامه شخص ثالث از امروز بدون حضور مالک خودرو صادر می‌شود
grade اروپا از میزبانی تویوتا سوپرا محروم شد
grade پلستار پرسپت، کانسپتی از آینده محصولات برقی ولوو
grade تداوم عملکرد درخشان بی‌ام‌و در سال 2020
grade بررسی VIN خودروهای وارداتی برای ترخیص الزامی است
grade نوآوری دنیای دوچرخه های الکتریکی
grade مورگان آئرو 8، لوکس بودن به سبک انگلیسی ها
grade مراجعه حضوری به سازمان فروش سایپا فعلا ممنوع
grade خودرو الکتریکی کیا سال 2021 از راه می‌رسد
grade قرعه کشی محصولات سایپا روز یکشنبه انجام خواهد شد
grade برندگان قرعه‌کشی خودرو، فروشنده شدند
grade کرونا تولید ایران خودرو را متوقف کرد
grade بازگشایی کارخانه‌های مرسدس بنز در بحبوحه کرونا!
grade فعلا قیمت‌های اعلام شده در بازار خودرو بی‌اعتبار است
grade نسخه کاغذی بیمه ‌نامه شخص ثالث حذف شد
grade تست سواری موتورسیکلت هوندا CBR1000RR مدل 2017 در کشور پرتغال
grade مهلت واریز وجه خودروهای پیش فروش ایران‌خودرو تمدید شد
grade خودرو در مسیر کاهش قیمت قرار گرفت
grade افق نه چندان روشن خودروسازی کشور در سال 99
grade زمان دقیق خداحافظی با پراید مشخص شد
grade امشب سهمیه بنزین خودرو‌ها واریز می‌شود + جزئیات
grade واکسهال وی.ایکس.آر 8، ترکیبی از سه مدل شورولت
grade سرنوشت خودروهای حذفی در فروردین
grade هیچ خودروی جدیدی ثبت سفارش نمی‌شود
grade گرانی خودرو در بازار، بهانه خودروسازان برای افزایش قیمت
grade خودروهای وارداتی در سال 99 ارزان نخواهند شد
grade بهترین گیج های باد لاستیک در سال 2020
grade فروش تویوتا 41 درصد کم شد!
grade دستورالعمل قیمت گذاری خودرو بازنگری می‌شود
grade فولکس‌ واگن به مشتریان آلمانی 830 میلیون یورو خسارت می‌دهد
grade خودروهای رنو پلاک نمی‌شوند
grade فروش فوری خودروسازان در سال 99 آغاز می‌شود
grade اعلام پیش فروش خودروی K132 بزودی/ تحویل از بهمن 99
grade نگهداری خودروی صفر ممنوع
grade بهانه تراشی خودروسازان برای عدم ارتقای استاندارد خودروها
grade جزئیات رزرو صندلی اتوبوس دربستی در تهران + جدول قیمت‌
grade چگونگی محاسبه حق بیمه و بیمه شخص ثالث
grade تاریخ عرضه تسلا رودستر تاخیر خورد
grade چه خودروهایی فقط تا مردادماه سهمیه بنزین دریافت می‌کنند؟
grade فرمانروای سرکوب قیمت خودرو کیست؟
grade منتظر سهمیه بنزین تابستان باشیم؟
grade آغاز مرحله دوم طرح فروش فوق العاده ایران خودرو با عرضه پنج محصول پر متقاضی از امروز
grade ریزش قیمت‌ها در بازار خودرو آغاز شد
grade فراری F42، کانسپتی جذاب برای نسخه مدرن فراری F40
grade اقدام عجیب ولوو در محدود کردن سرعت محصولات جدید خود
grade تداوم تولید خودروهای ناقص
grade سهمیه سوخت وانت بارها کاهش یافت
grade خودروسازی کشور تا 20 فروردین تعطیل خواهد بود
grade سقف ذخیره سهمیه بنزین در کارت‌های سوخت افزایش یافت
grade شرایط تبدیل محصولات ایران خودرو به سایر محصولات - اردیبهشت 99
grade کرونا نمایشگاه خودرو دیترویت 2020 را نیز لغو کرد
grade احتمال افزایش سطح ذخیره بنزین در کارت های سوخت
grade شارژ قیمت خودرو از چهار منبع
grade تعلل دو ماهه برای صدور کارت سوخت توجیهی ندارد
grade خودروسازان کشور سال جدید را با افت تولید شروع کردند
grade پیشنهاد عرضه خودرو در بورس کالا
grade لغو قیمت‌گذاری برای بازار
grade سازمان بازرسی، افزایش قیمت خودروها را مشروط کرد
grade طرح تبدیل تعهدات معوق خانواده رنو شرکت سایپا به کوییک R
grade شماره گذاری آزمایشی خودروها ازطریق اینترنت از هفته آتی
grade امسال هیچ خودرویی شماره‌گذاری نشده است
grade پارکینگ‌ها از پذیرش خودرو بدون پلاک محروم شدند
grade هشدار جدی برای بازگشت خودروهای ناقص
grade تولید پراید 111 به پایان رسید
grade زمان واریز سهمیه بنزین مرداد 99 اعلام شد
grade شرایط جدید پیش فروش محصولات سایپا + جدول
grade برخلاف وعده شورای رقابت قیمت رسمی خودروها اعلام نشد
grade هوندا کارخانه خود در ووهان چین را بازگشایی کرد
grade انحرافات دومینوی فروش خودرو
grade محدودیت پرداخت وجه برندگان قرعه کشی خودرو
grade فردا، قیمت جدید خودروهای داخلی به خودروسازان ابلاغ می‌شود
grade ضرر 145 میلیون دلاری استون مارتین از ویروس کرونا
grade کرونا برگزاری نمایشگاه خودرو نیویورک 2020 را تا تابستان به تعویق انداخت
grade سهمیه بنزین نوروز به تابستان می‌رسد؟
grade طرح جدید مجلس برای ساماندهی بازار خودرو
grade شاسی بلند الکتریکی Maple 30x، محصول برقی چینی
grade موج جدید افزایش قیمت خودرو آغاز شد
grade شرایط جدید فروش 9 محصول سایپا اعلام شد
grade ثبت‌نام واردات کامیون‌های دست دوم از 3 خرداد آغاز می‌شود
grade کاهش ماهانه 20 درصدی از سهمیه بنزین وانت‌بار‌ها
grade سقف پرداخت خسارت بدون کروکی در تصادفات مشخص شد
grade هشدار ناجا به خریداران خودرو با پلاک گذر موقت
grade شوک نرخ مصوب به بازار خودرو
grade وزیر صمت برکنار شد
grade باید در زمینه ضوابط واردات خودرو تجدید نظر کنیم
grade آغاز تولید ایران خودرو پس از تعطیلات بهاره
grade مصوبه‌ای جدید برای پلاک کردن خودرو
grade مرسدس بنز AMG جی تی Black Series مدل 2021، هیولای جدید بنز وارد می شود
grade فروش خودروهای هیبریدی تویوتا از 15 میلیون دستگاه گذشت
grade قیمت‌گذاری جدید خودرو بی‌نتیجه ماند
grade جدیدترین گزارش کیفیت خودروهای داخلی/ تولید خودروهای پرتیراژ با سطح کیفی 3 ستاره
grade انجمن خودروسازان خواستار اعلام قیمت‌های جدید خودرو شد
grade خبری از نسل دوم کیا استینگر نخواهد بود
grade تمدید ثبت سفارش‌ خودروهای دپویی
grade طرح تبدیل تعهدات معوق خودرو اچ سی کراس - مرداد 99
grade 180 جایگاه در تهران بنزین سوپر دارند
grade بوگاتی دیوو به زودی به دست مشتریان خود می رسد
grade آغاز فعالیت مراکز شماره‌گذاری خودرو به صورت زوج و فرد
grade مرسدس بنز S کلاس مدل 2021، تعریف نوین لوکس بودن
grade ظرفیت محصولات ایران خودرو در طرح فروش فوق ‌العاده
grade فروش تویوتا راو4 از 10 میلیون دستگاه گذشت
grade لوگوی جدید نیسان رونمایی شد
grade شیوه جدید سهمیه‌بندی بنزین اجرایی خواهد شد؟
grade قیمت گذاری دنا پلاس توربو اتوماتیک در آستانه تصویب
grade اجرای استاندارد یورو5 در انتظار تصمیم هیات دولت
grade شورای رقابت هیچ قیمت جدیدی برای خودرو منتشر نکرده است
grade ساعت بوگاتی شیرون سوپر اسپرت با قیمتی عجیب رونمایی شد
grade سیاست‌گذاری نادرست درباره قیمت خودرو
grade خودروهای بالای 2500 سی‌سی متروکه شد
grade طرح جدید فروش فوری محصولات ایران خودرو - 20 شهریور 99
grade محرومیت 3 ساله در ثبت نام خودرو با درج اطلاعات غلط
grade هشدارهای پلیس به متقاضیان خرید محصولات ایران‌خودرو و سایپا
grade شروط پیش فروش خودرو؛ بی ماشینی شرط ثبت نام ماشین
grade رئیس شورای رقابت: فعلا خودرو نخرید
grade تسلا مدل اس و پورشه تایکان در میان پر شتاب ترین خودروهای دنیا
grade تیوولی‌های 553 میلیونی
grade ایران خودرو: تولید پژو 405 تابستان متوقف می شود
grade درج قیمت خودرو در آگهی‌های اینترنتی ممنوع شد
grade لزوم عدم تحویل خودرو بدون پلاک انتظامی به مشتری
grade جشن تولد پنجاه سالگی رنجروور با مدلی خاص
grade کاهش 13 درصدی تولید خودرو در سال 98
grade پارس خودرو محصول جدید کوییک آر پلاس را رونمایی کرد
grade توجه دوباره به فرمول‌نویسی شورای رقابت
grade سهم خودرو از تورم، سهم تورم از خودرو
grade جابجایی دفتر و نمایشگاه مرکزی خودروسازی کارمانیا
grade اجرای طرح ترافیک پس از عید سعید فطر
grade قیمت جدید تمامی لاستیک های خودرو سواری ساخت کره
grade ورود قطب سوم خودروسازی؟
grade احتمال لغو ممنوعیت ورود خودروهای بالای 2500 سی‌سی برای سرمایه‌گذاران
grade معاملات خودرو تقریبا به صفر رسید
grade سیتروئن که بود؟
grade پژو 207 پانوراما با یک موتور جدید به بازار می‌آید
grade جلسات پلیس با وزارت صمت درباره بازار خودرو
grade طرح های ترافیکی تهران تا اطلاع ثانوی اجرا نمی شود
grade معروفترین کلکسیونرهای خودرو در دنیا
grade هشدار سایپا به فروشندگان و خریداران حواله خودرو
grade پیش فروش تابستانه ایران خودرو به زودی آغاز می‌شود
grade تولید بی ام و i8 برای همیشه متوقف شد
grade چراغ سبز خودروسازی کشور به صنایع نظامی
grade طرح جدید پیش فروش محصولات سایپا از فردا آغاز می‌شود
grade کاهش 66 درصدی فروش بنزین در جایگاه‌های سوخت
grade افت 42 درصدی فروش کیاموتورز
grade دپوی خودروها به پایان می رسد؟
grade مهلت ترخیص خودروهای دپو شده تمام شد
grade برنامه بلند پروازانه اینفینیتی با مدیر ایرانی خود
grade کاهش شدید تقاضا برای خودرو در بازار/ فرمول 10درصد بالاتر از قیمت مصوب هنوز انجام نمی‌شود
grade کشف 5 هزار خودروی بدون پلاک در کشور
grade قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت واگذار شد
grade کشف دو پارکینگ بزرگ خودرو با ارزش 6 تریلیون ریالی در تهران!
grade یک جفت لاستیک بنز به قیمت پراید کار کرده
grade واردات خودروهای سواری برقی از ارائه گواهی اسقاط معاف شد
grade فولکس واگن مالک تام آئودی می‌شود؟
grade تولید اتوبوس برقی در دستور کار ایران خودرو قرار گرفت
grade کلید دیجیتال اپل برای اتومبیل‌ها معرفی شد
grade افزایش 5 تا 70 میلیونی قیمت محصولات یک خودروساز نسبت به بازار
grade دعوت به همکاری معاونت آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حمل و نقل و ترافیک از سمن ها
grade مقایسه شورولت کامارو اس‌ اس مدل 1971 با مدل 2014
grade بازنگری فرمول دستورالعمل قیمت گذاری خودرو تکذیب شد
grade دستگیری در انتظار فروشندگان امتیاز خودروهای قرعه کشی شده
grade رایزنی برای تمدید مهلت خودروهای دپویی
grade محصول جدید لامبورگینی به زودی معرفی می شود
grade آینده گروه‌های خودرویی در بورس چه می‌شود؟
grade لغو طرح ترافیک، 56 درصد مسافران تاکسی را کاهش داد
grade حادثه اتمی فوکوشیما و نمایشگاه متروکه خودروهای کلاسیک ارزشمند!
grade استلانتیس، نام جدیدترین ابرخودروساز جهان
grade بحران شدید اقتصادی بی ام و به خاطر کرونا
grade همه لاستیک‌ها باید در سامانه جامع تجارت عرضه شود
grade پروژه مشترک بنز و بی ام و ناتمام ماند
grade فروش امتیاز خودرو غیرقانونی است
grade قیمت خودرو در بازار همچنان صعودی! / محصولات ثبت نامی چه زمانی تحویل داده می‌شوند؟
grade تعدیل نیرو 1000 نفری بنتلی به خاطر ویروس کرونا
grade ممنوعیت درج قیمت خودرو، هیچ دردی از بازار دوا نکرد
grade بهترین چراغ قوه های مخصوص خودرو
grade قیمت دنا پلاس چقدر تمام می‌شود؟
grade ابعاد تازه از خودروهای دپو شده/ حذف محدودیت زمانی برای ترخیص 2471 دستگاه
grade طرح تبدیل حواله محصولات ایران خودرو به سایر محصولات - شهریور 99
grade مهلت ترخیص خودرو‌های دپو شده در گمرک 3 ماه تمدید شد
grade سهمیه بنزین تیرماه، امشب واریز می‌شود
grade نسل جدید هوندا سیویک سال آینده معرفی خواهد شد
grade تصمیمات لاستیکی ستاد تنظیم بازار
grade قیمت جدید انواع لاستیک خارجی در بازار 29 شهریور 99
grade توزیع سیستمی تایر خودرو‌های سواری از امروز
grade جانشین پراید از آلمان می‌آید؟ | نسل جدید مرسدس بنز اس کلاس هیبرید 2021
grade مسوولیت فروش حواله خودروهای در رهن ایران خودرو، برعهده مالک است
grade روش ناجا در نقل و انتقال سند خودرو قانونی نیست ؟
grade سه نوع گیربکس جدید تولید آزمایشی می‌شوند
grade عرضه 43 هزار خودرو به بازار طی هفته‌های آینده
grade رشد قیمت خودرو از کانال قطعات
grade راه‌اندازی اولین تاکسی بدون راننده در روسیه تا 4 سال آینده
grade تسلا مدل S اولین خودرو الکتریکی با رنج مسافتی بیش از 644 کیلومتر
grade پاجرو در آستانه پیوستن به تاریخ
grade خودروهای عتیقه در ایتالیا
grade ارائه خدمات سوخت به خودروهای وارداتی پولی می‌شود
grade بوگاتی شیرون رودستر در راه است
grade زمان برگزاری مسابقات فرمول یک به وقت تهران + جزئیات پیست سیلوراستون 2020
grade خودروی سوپراسپرت Dallara Stradale مدل 2019
grade اگر کارت سوخت مفقود شد به کجا مراجعه کنیم؟
grade کادیلاک لایریک مدل 2023، محصول الکتریکی کادیلاک از آینده
grade خبری از نمایشگاه ژنو در سال آینده هم نخواهد بود
grade موج جدید گرانی خودرو در بازار
grade خودرو به بورسی‌ها ملحق می‌شود؟
grade شگفت زدگی تویوتا از آمار پیش فروش تویوتا ونزا
grade ایران خودرو مجوز افزایش قیمت گرفت
grade استقبال بینظیر طرفداران از فورد برانکو 2021
grade پیشنهادات 11 گانه برای واردات خودرو
grade قرعه‌کشی خودرو هیچ دردی از بازار خودرو دوا نکرد
grade خبر بد برای دوست داران فورد برانکو !
grade خداحافظی با پراید؛ آخرین خودرو از خط تولید گذشت
grade اشکودا Mountiaq؛ محصول پروژه Azubi دانش آموزان مدرسه فنی و حرفه ای اشکودا
grade پژو 206 صندوق دار رکوددار گرانی شد/ پراید 100 میلیون را رد کرد
grade رولز رویس گوست مدل 2021، سدان ابرلوکس جدید انگلیسی
grade رقم پیش ‌فروش خودرو در نیمه دوم سال تعیین شد
grade اسامی برندگان رزرو فروش فوق العاده ایران خودرو اعلام شد
grade بزرگترین صادرکنندگان خودرو کدام کشورها هستند؟
grade تولید اولین بی ‌ام ‌و هیدروژنی
grade فروش خودروهای فاقد استاندارد یورو 5 ممنوع است
grade مازراتی MC20 مدل 2021، قدرتمندترین خودرو شش سیلندر دنیا
grade 16 هزار نفر از برندگان محصولات ایران ‌خودرو مشخص شدند
grade خودرو در دوراهی آزادسازی و واقعی‌سازی
grade موافقت با افزایش مجدد قیمت تایر/ تولیدکنندگان تایر از حضور خصولتی‌ها نگرانند
grade بزرگ ترین تولیدکنندگان تایر خودرو کدام اند؟
grade طرح ترافیک از اول شهریور اجرا می‌شود
grade قیمت خودرو‌های سایپا امروز دوشنبه 31 شهریور 99 + جدول
grade آشنایی با برترین موتورسازان جهان
grade جزئیات شیوه جدید فروش خودرو
grade سردرگمی قطعه‌سازان از ناهماهنگی تعطیلات تابستانی خودروسازان
grade هفتادمین سالگرد فرمول یک
grade طرح تبدیل حواله‌های دنا پلاس اتوماتیک توربو به سایر محصولات
grade تشکیل کمیته مشترک قطعه‌سازی
grade بی‌اثری رشد عرضه بر تقاضا
grade لوازم یدکی پژو چقدر گران شده است؟
grade لوسید ایر مدل 2021، خداحافظی تسلا با تاج پادشاهی خودروهای برقی
grade نخستین بوگاتی دیوو از خط تولید خارج شد
grade نمایش توانایی ماشین‌های الکتریکی فورد با ساخت یک مدل 1400 اسب بخاری
grade تولید زیرزمینی پراید / تولید پراید متوقف نشد
grade تولید لامبورگینی اوروس از 10 هزار دستگاه گذشت
grade کاهش 30 درصدی فروش جهانی خودروهای فولکس واگن
grade تاریخچه شرکت خودروسازی بی ام و
grade مالیات‌ستانی از محتکران خودرو
grade آخرین مهلت ترخیص خودروهای دپویی
grade لامبورگینی و شیائومی خودروی کارتینگ الکتریکی می‌سازند
grade پرونده خودروهای ترخیص نشده بسته نشده است
grade گزارشی از خرید و فروش خودروهای وارداتی در بازار تهران
grade سمند، رانا و دنا به سقف پانوراما مجهز خواهند شد
grade طرح تبدیل حواله خودرو وانت آریسان به سایر محصولات
grade همکاری ایران خودرو و مپنا برای تولید خودروی برقی
grade گیربکس شش سرعته جدید ایران خودرو در کدام خودروها استفاده می‌شود؟
grade مجوز خارج از نوبت برای خودروهای یورو 4
grade پرداخت غرامت 2/2 میلیاردی دایملر
grade مقصر افزایش تعداد خودروهای ناقص کیست؟
grade فروش خودرو به صورت قرعه‌کشی، جولانگاهی برای دلالان
grade رشد 74 درصدی فروش ایران خودرو
grade راه‌اندازی پویش سفر عشق از عاشورا تا اربعین
grade خودرو رانا پلاس از مهرماه امسال به بازار می‌آید
grade مدرس خیابانی وزیر صنعت و معدن نشد
grade تویوتا لونار کروزر، خودرو ماه پیما تویوتا
grade جیپ گرند واگونیر مدل 2020 کانسپت، بازگشتی رویایی پس از 30 سال
grade نوبت ‌دهی اینترنتی تعویض پلاک در سراسر کشور از اوایل پاییز
grade تولید 6 ماهه ایران خودرو اعلام شد
grade کرونا تحویل فراری SF90 استراداله را به تعویق انداخت
grade سهام هیوندای موتور با اعلام برنامه ساخت خودروی برقی 10 درصد افزایش یافت
grade هیوندای توسان مدل 2022، شاسی بلند جدید و مدرن هیوندای
grade دبیر انجمن واردکنندگان خودرو: بعید است مهلت مصوبه ترخیص خودروها تمدید شود
grade شرط نداشتن پلاک فعال در ثبت‌نام فروش فوق‌العاده برداشته شد
grade هفتمین قرعه‌کشی عرضه محصولات سایپا انجام شد
grade رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور:اتخاذ راهكار موقت برای خودروهای فاقد استانداردهای تکمیلی و زيست محيطی
grade قیمت خودروها کمی شیب نزولی گرفت
grade اظهار و ترخیص خودروهای دپو شده ممنوع شد/کار به متروکه کشید
grade روش قرعه‌کشی خودرو جوابگو نیست
grade ماشین‌های کنترلی هم قیمت ماشین های واقعی!
grade افزایش گرایش خانواده‌های ایرانی به بازارهای واسطه‌ای و دلالی
grade ورود خودرو به بورس منتفی شد
grade بازار داغ دلالی
grade ترخیص 300 هزار حلقه لاستیک با ارز دولتی
grade فقط 8 روز برای تعیین تکلیف هزاران خودروی دپو شده
grade نوبت دهی همه مراکز تعویض پلاک تهران از امروز
grade مذاکرات ایران و روسیه در بخش خودرو پیشرفت محسوسی نداشت
grade مزایا و معایب قیمت‌گذاری فصلی خودرو
grade فعلا از بازار، خودرو نخرید
grade نرخ معاینه فنی خودروها حداقل 40 درصد گران می‌شود
grade خودروی مسابقه ای کیا اپتیما جی.تی.اس
grade تولید انبوه موتور XU پلاس تا پایان امسال
grade آیا ریماک صاحب جدید بوگاتی خواهد شد؟
grade طرح جدید مجلس؛ آزادسازی مشروط واردات خودرو
grade جایگزین پراید چقدر قیمت خورد؟
grade نحوه عرضه خودرو در بورس توسط مجلس مشخص شد
grade بهتر است با بنزین انتهای باک حرکت نکنیم
grade سهم شورای رقابت در نابسامانی‌های بازار خودرو چقدر است؟
grade پورشه 911 توربو اس کوپه و کابریولت مدل 2021
grade اختتامیه ارزیابی خدمات پس از فروش صنعت خودرو برگزار شد
grade تاکید مقیمی بر سرعت فرآیند تجدید ارزیابی دارایی‌های نماد خمهر
grade تمام خودروهای رامک خودرو ترخیص شد/ گمرک هیچ مسئولیتی ندارد
grade محصولات مدیران‌خودرو 63 تا 170 میلیون تومان گران شد
grade بازگشت پژو به مسابقات اتومبیلرانی لمانز با ابرخودرویی جدید
grade همزمان با روز جهانی بدون خودرو صورت ميگيرد؛ برپايی همايش دوچرخه سوارى با همراهى شهردار تهران
grade رویکرد متفاوت مجلس و شورای رقابت در قبال قیمت خودرو
grade ترخیص خودروهای توقیفی از طریق پلیس +10